Fogyatékosságügyi Feladatok Ellátásáért Felelős Főigazgatóság

 

Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület
 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) alapvető kötelezettségként határozza meg, hogy a végrehajtására irányuló döntéshozatali eljárásokba a fogyatékossággal élő személyeket – képviseleti szervezeteiken keresztül – aktívan be kell vonni.  A civil társadalom nem csak a fogyatékossággal élő személyek érdekképviseleti szervezeteit jelenti, hanem a társadalom sokszínűségét képviselő szélesebb halmaz, amely a fogyatékos emberek érdekében tevékenykedő tudományos, egyházi, jogi, orvosi szervezetek, és egyéb szakértői testületek, egyesületek, alapítványok képviselőit egyaránt magában foglalja.

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbtv.) szintén rögzíti, hogy az alapvető jogok biztosa a civil társadalom, különösen a fogyatékossággal élő személyek és az őket képviselő szervezetek bevonásával, biztosítja az Egyezmény végrehajtását monitorozó független mechanizmus feladatainak teljesítését, és egyúttal meghatározza a civil társadalommal való konzultáció kereteit. Az Ajbtv. alapján az alapvető jogok biztosa feladatainak ellátását segítő Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület (a továbbiakban: Tanácsadó Testület) a fogyatékossággal élő személyek jogait érintően kiemelkedő elméleti tudással vagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező szaktekintélyekből, illetve a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetek delegáltjaiból álló, a civil társadalom sokszínűségét reprezentáló fórum.

A Tanácsadó Testület függetlenségének garanciáját biztosítja a tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályozás, a testületi működés kereteinek normatív utasításban történő meghatározása, melyet az üléseken hozott döntésekkel együtt közzé kell tenni a Hivatal honlapján.  

A Tanácsadó Testület meghívott és pályázat alapján kiválasztott tagokból áll.

A Tanácsadó Testület figyelemmel kíséri és véleményezi a fogyatékosságügyet érintő jogszabályok tervezetét, és az Országos Fogyatékosságügyi Program, mint átfogó fogyatékosságügyi stratégiai dokumentum, és a kapcsolódó Intézkedési Tervek előkészítését és végrehajtását, az erről készített beszámolókat és jelentéseket.  Javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg az alapvető jogok biztosa számára a fogyatékos személyeket érintő kormányzati intézkedések és programok kezdeményezésére vonatkozóan, az Egyezményből fakadó jogok érvényesítése érdekében.