AJBH - Nemzeti Megelőző Mechanizmus

A fogvatartási helyek látogatása;
a kínzás, a kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmód vagy büntetés megelőzése

A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetés vagy bánásmód elleni ENSZ egyezmény az 1988. évi 3. törvényerejű rendelettel vált a hazai jogrend részévé.

Az Országgyűlés 2011. október 24-én fogadta el az ENSZ egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének (OPCAT – Optional Protocol to the Convention Against Torture) kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvényt (a továbbiakban: jegyzőkönyv), amelynek célja, hogy a kínzás, a kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetés vagy bánásmód tilalmának gyakorlati megvalósulását biztosítsa. A jegyzőkönyv egy olyan rendszert hozott létre, amelyben független nemzetközi és nemzeti testületek rendszeresen látogatják azokat a helyszíneket, ahol a szabadságuktól megfosztott emberek tartózkodnak.

A jegyzőkönyv által létrehozott rendszer egyrészt az ENSZ mellett működő, 25 független szakértőből álló Megelőzési Albizottságra, másrészt a tagállamok által működtetett nemzeti megelőző mechanizmusra épül.

Mind a nemzeti megelőző mechanizmus, mind a Megelőzési Albizottság helyszíni látogatással ellenőrizheti bármely személy fogva tartását, bebörtönzését, és más olyan elhelyezését, amelyet az egyén valamilyen bírói, közigazgatási vagy más hatóság utasítása értelmében, a saját akaratából nem hagyhat el. A Megelőzési Albizottság, valamint a nemzeti megelőző mechanizmus jogköre azonos.

Magyarországon 2015. január 1-jétől nemzeti megelőző mechanizmusként személyesen, vagy munkatársai közreműködésével, az alapvető jogok biztosa jár el. A feladat ellátásában az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának legalább tizenegy, a szabadságuktól megfosztott emberekkel való bánásmód valamely területén kiemelkedő elméleti, vagy legalább ötéves gyakorlati tapasztalattal rendelkező köztisztviselője vesz részt. A nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak teljesítésére felhatalmazott köztisztviselők között az egyik nem képviselőinek a száma legfeljebb eggyel haladhatja meg a másik nem képviselőinek számát. Legalább egyiküket a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettesnek kell javasolnia, továbbá a feladat ellátásában legalább két-két jogász, orvos, illetve pszichológus végzettségű szakembernek kell részt vennie.

Az alapvető jogok biztosa a nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak teljesítésében való közreműködésre – eseti vagy állandó jelleggel – külső szakértőket is felhatalmazhat.

A nemzeti megelőző mechanizmus látogatásai során az alapvető jogok biztosa, illetve munkatársai a fogva tartással kapcsolatos valamennyi dokumentumba korlátlanul betekinthetnek, azokról másolatot készíthetnek. A bizalmas információkat titkosan kell kezelniük. Előírás, hogy az érintett személy kifejezett hozzájárulása nélkül semmilyen személyes adatot sem szabad nyilvánosságra hozni, és semmiféle hátrány nem érheti azokat, akik információkat osztanak meg az alapvető jogok biztosával, vagy a nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak teljesítésére felhatalmazott munkatársaival. A nemzeti megelőző mechanizmus látogatásairól jelentés készül, amely a feltárt tényeket, az ezeken alapuló megállapításokat és következtetéseket tartalmazza. Az alapvető jogok biztosa a jelentés előkészítésébe a köztisztviselő munkatársai mellett más szakértőket is bevonhat.

Az alapvető jogok biztosa a látogatások során feltárt, a fakultatív jegyzőkönyv elvárásaival össze nem egyeztethető bánásmód megszüntetése, illetve jövőbeni megelőzése érdekében intézkedéseket kezdeményez. 

Az alapvető jogok biztosa a nemzeti megelőző mechanizmus látogatásairól, valamint az éves tevékenységéről szóló jelentéseket, továbbá a jogvédő tevékenység átláthatóságát biztosító információkat – a vonatkozó előírások betartásával – a Hivatala honlapján közzéteszi.

A nemzeti megelőző mechanizmus munkatársai ismereteiket és tapasztalataikat egyetemi előadások, szakmai konzultációk, illetve munkaértekezletek keretében is készek megosztani.  Az ilyen alkalmakra szóló meghívásokat, felkéréseket a helyszín, az időpont és a téma megjelölésével az alapvető jogok biztosához kérjük megküldeni. (opcat@ajbh.hu)

A nemzeti megelőző mechanizmus az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalán keresztül tart kapcsolatot a médiával.