null A Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény Fogyatékos Személyek Otthonának működésével kapcsolatban foglalt állást az ombudsman

A Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény Fogyatékos Személyek Otthonában az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek ellátási körülményei aggályosak – állapította meg a többi között jelentésében az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos egyebek mellett a szaktárca intézkedését kérte a feltárt konkrét problémák, illetve a rendszerszinten tapasztalt hiányosságok orvoslása érdekében.

A Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény Fogyatékos Személyek Otthonának működését, az ellátottakkal szembeni bánásmódot sérelmezve fordult az ombudsmanhoz egy civil jogvédő szervezet. Kifogásolta többek között azt is, hogy az Intézményben nincs megfelelő számú, autizmus spektrumzavarral élő személyek ellátására felkészült szakmai dolgozó. A beadványozó beszámolt két, nem tisztázott halálesetről is, valamint aggályosnak tartották az autizmus spektrumzavarral küzdők gyógyszerezésével kapcsolatos gyakorlatot. Az alapvető jogok biztosa a beadvány nyomán vizsgálatot rendelt el és 2020. július 29-én a biztos munkatársai előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzést tartottak az Intézményben, konzultáltak a vezetőkkel, szakdolgozókat és ellátottakat hallgattak meg. A helyszíni vizsgálat elsődlegesen a panaszbeadványban foglalt problémákra fókuszált. 

Dr. Kozma Ákos az AJB-816/2021. számú ügyben készült jelentésében egyebek mellett megállapította, hogy a gyermek- és a felnőttkorú ellátottak együttes elhelyezése, valamint az egészségi állapotuk, fogyatékosságuk változó mértékének figyelmen kívül hagyása visszás, az Intézményben tapasztalható szakemberhiány, a tárgyi feltételekben mutatkozó tartós hiányosságok együttesen az ellátottak emberi méltósághoz való jogát sértik, továbbá a valamennyi szakdolgozóra kiterjedő, külső professzionális szupervízió hiánya ugyancsak aggályokat vet fel.

Az Intézményben a kapcsolattartásra vonatkozó dokumentációt nem vezették egységesen. Az ombudsman a nagykorú gondnokolt gyógyszerváltáshoz való hozzájárulásának megtagadása kapcsán a gyámhatóság mulasztását tárta fel.

 Az Intézményben egy 15 éves, autizmus spektrumzavarral élő fiúval szemben a több mint egy hónapon át tartó, sorozatosan elrendelt elkülönítés időtartama, módja kapcsán, illetve a dokumentáció hiányával összefüggésben is súlyos alapjogi visszásságokat állapított meg a jelentés. 

Az áttekintett dokumentumokból kiderült az is, hogy az Intézmény korlátozó intézkedésekre vonatkozó szabályzata több vonatkozásban is ellentétes a garanciális jogszabályi előírásokkal. Így különösen a korlátozó intézkedés elrendelésére jogosultak köre, a jogszabályi határidőket figyelmen kívül hagyó utólagos felülvizsgálat és dokumentáció, a korlátozó intézkedés előre és valószínűsíthetőségen alapuló elrendelése tekintetében. Az ombudsman szerint az e rendelkezéseken alapuló intézményi gyakorlat ugyancsak visszás.
A beadványban nevesített halálesetek okának pontos megítélése orvosszakmai kérdés, ennek vizsgálatára az alapvető jogok biztosának nem volt lehetősége, ugyanakkor a vizsgálat során rendelkezésre álló dokumentumok, illetve a kapott válaszok alapján nem merült fel olyan nyilvánvaló, jogi szempontból azonosítható mulasztás, amely alapján megállapítást lehetett volna tenni. Az ombudsman azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy továbbra sem megoldott, hogy a bentlakásos intézményekben bekövetkezett halálesetek nyomán független vizsgálatra kerüljön sor.

Az alapvető jogok biztosának vizsgálata kiterjedt az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek ellátásának körülményeire is. A kapott információk alapján a jó vagy kiemelkedő intellektuális képességekkel rendelkező, de autizmus spektrumzavar miatt speciális ellátást igénylő, illetve az autizmus spektrumzavar mellett súlyos viselkedésproblémával élő, gyakran már krízishelyzetben lévő gyermekek részére jelenleg nincs releváns, bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmény Magyarországon.

Az ombudsman ajánlásokkal fordult az emberi erőforrások miniszteréhez, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) megyei igazgatójához, az Intézmény, valamint a gyámhatóság vezetőjéhez is.

Az alapvető jogok biztosa a miniszternél kezdeményezte a jogi szabályozás kiegészítését, hogy az intézményi ellátásban részesülő fogyatékossággal élő személyek halálának okát minden esetben nyilvános vizsgálat keretében egy független szerv vizsgálja ki, illetve adja ki az ezzel összefüggő szakmai standardokat rögzítő eljárásrendet. Kérte, vizsgálják meg, milyen további, a bérezést érintő intézkedések szükségesek annak érdekében, hogy a bentlakásos intézményekben tapasztalt rendszerszintű szakemberhiány csökkenjen. Felkérte egyúttal a minisztert, hogy az érintett szakmai szervezetek bevonásával kezdeményezze egy speciális szakértői csoport felállítását az autizmus spektrumzavar miatt speciális ellátást igénylő gyermekek részére bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények kialakítása érdekében.

A következő linkre kattintva elérhető a vonatkozó jelentés: AJB-816/2021.