Dr. Székely László önéletrajza

Székely László 1958. március 15-én született Budapesten.

1982-ben szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

1982 óta tanít az ELTE ÁJK polgári jogi tanszékén, 1990 óta a Kari Tanács tagja. 1995-ben az egyetem Trefort Ágoston Emlékéremmel tüntette ki.

1992-ben beválasztották a Szerzői Jogi Szakértői Testület tagjai közé.

1992-ben lett a Fidesz környezetvédelmi kabinetjének jogi szakértője, 1996-ban megválasztották az ORTT panaszbizottságának tagjává.

1996 óta oktat a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán.

1998 és 2002 között kormánybiztosként felelt a Hágai Nemzetközi Bíróság dunai vízlépcsőügyben hozott ítéletének végrehajtása érdekében szükséges kormányzati feladatok koordinációjáért.

2008 óta az ELTE Jogi Továbbképző Intézet igazgatója.

2010. június 15-én kinevezték az új polgári törvénykönyv előkészítését koordináló miniszteri biztosnak, megbízatása 2013. január 19-vel zárult.

2012. decemberétől a dunai vízlépcsőről folyó magyar-szlovák tárgyalások magyar küldöttségének vezetője.

2013. január 20-ától a határokkal osztott természeti erőforrások fenntartható használatáért felelős miniszteri biztosként dolgozott a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban.

2013. szeptember 16-án a Magyar Országgyűlés megválasztotta az alapvető jogok biztosának. Hatéves mandátumát 2013. szeptember 25-én kezdte meg.

Publikációk

- Vitaülés a kisvállalkozásokról. J. K. 1983/9. sz.

- Harmathy Attila: Szerződés, közigazgatás, gazdaságirányítás

                                                           Állam és Jogtudomány 1984/3. sz. 5 p.

- Feddő beszéd

                                                           FIOK Tanulmányok 4. sz. Budapest, 1983. 3 p.

- A munkafegyelem fogalma az ideológiai propagandairodalomban 1948-1956 között

Műhelytanulmány a MTA Történettudományi Intézet megbízásából. 182 p.

- Az ingatlanforgalom a gyakorlatban

                                                           FIOK Tanulmányok 5. sz. Budapest, 1984. 34 p.

- Beck Salamon műveinek jegyzéke

(Beck Salamon emlékkönyv – Somlai Zsuzsával közösen) ELTE ÁJK Budapest, 1984. 12 p.

- A személyiségi jogok érdem szerinti elosztásáról

Jogtudományi Közlöny 1985/5. sz. 6 p.

Hivatkozások:

Kertész Imre: Szabad sajtó – Igazságos bíróság. Magyar Közigazgatás 1991. 7. sz. 600. o.

Sólyom László: Mit szabad és mit nem? Capriccio Polgári Jogi Témákra = Valóság. 1985. 8. sz. 20. o.

Kertész Imre: Szabad sajtó – Igazságos bíróság = Magyar Közigazgatás. 1991. 7. sz. 600. o.

- Nizsalovszky: Tanulmányok a jogról

Jogtudományi Közlöny 1986/11. sz. 5 p.

Hivatkozás:

Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része. Dialóg Campus Kiadó Budapest-Pécs, 2002. 94. o.

Mádl Ferenc-Vékás Lajos (szerk.): Nizsalovszky Endre Emlékkönyv. Mádl Ferenc: Nizsalovszky Endre Arcképvázlat születésének centenáriumán. Kiadja az ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi és Polgári Jogi Tanszékei, Budapest 1994. 19. o.

- Zoltán Ödön: Kártérítési felelősség a környezetvédelemben

Jogtudományi Közlöny 1986. 7. sz. 7 p.

- A tévedés téves értelmezése

Jogtudományi Közlöny 1987. 8. sz. 6 p.

- Hangfelvétel, mint bizonyíték a polgári perben

Jogtudományi Közlöny 1988. 7. sz. 12 p.

- Sárközy Tamás: Jogi felelősség a népgazdaságban

Jogtudományi Közlöny 1988. 10. sz. 10 p.

- Civilisztikai alapok (jegyzet)

                                                           ELTE JOTKI Budapest, 1987. 76 p.

- A Szerzői Jogi Szakértői Testület szakvéleményeinek gyűjteménye II.

Szerk.: Lenkovics Barnabás-Székely László. Eötvös Kiadó, 1991. 167 p.

- Jogállam (1902-1938)

                                                           Jogállam Budapest, 1993. 1. sz. 20 p.

- A polgári jog alapjai

                                                           ELTE JOTKI Budapest, 1994. 96 p.

- Vörös Imre: A tulajdonhoz való jog és az önkormányzatok

                                                           Jogtudományi Közlöny 1995. 6. sz. 3 p.

- A magyar sajtójog

MUOSZ Bálint György Újságíróiskola Budapest, 1997. 175 p.

Hivatkozás:

Bajomi-Lázár Péter: A magyarországi médiaháború. Új Mandátum Könyvkiadó, 2001. 185. o.

Polyák Gábor: Média-jog-tudomány / 2002 tavasz:

http://www.mediakutato.hu/cikk/2002_01_tavasz/09_media_jog_tudomany/01.html_2010-06-23

- A környezeti károkért való polgári jogi felelősség. KTM kutatás, 1997. 42 p.

Hivatkozás:

Vajda Péter: A környezeti károkért való felelősség 143-163.p. in: A Polgári Jogi Tudományos Diákkör évkönyve. 2003-2004. tanév, 2004-2005. tanév.  Bp., ELTE ÁJK, 2007. 146. o.

- A Szerzői Jogi Szakértői Testület szakvéleményeinek gyűjteménye III.

(Szerk.: Lenkovics Barnabás-Székely László) Eötvös Kiadó, 1998. 243 p.

Hivatkozás:

Gyertyánfy Péter: Meddig terjed még a szerzői jog? Jogtudományi Közlöny 2001/9. sz. 340. o.

- Személyiségi jogok az Internet alkalmazásában

                                                           Jogállam Budapest, 1998-99/1-4. sz. 47 p.

- Kártérítési felelősség a környezet védelmében - monográfia

                                                           Megjelenés alatt 130 p.

- A személyi jog vázlata (Lenkovics Barnabással közösen)

Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000. 45 p.

Hivatkozás:

Vékás Lajos: Egyenlő bánásmód polgári jogi viszonyokban? Jogtudományi Közlöny 2006/10. 358. o.

Vékás Lajos: Parerga. Dolgozatok az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez. HVG-Orac, Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2008. 57. o.

Horváth András: Személyiségi jog és Persönlichkeitsrecht. 91-119.p. in: „Optimi Nostri": Díjnyertes tudományos diákköri dolgozatok. Győr, Széchenyi István Egyetem, Universitas-Győr, 2007. 92. o.

Faludi Gábor: Szerzői jog, iparvédelem és a Ptk. koncepciója = Polgári Jogi Kodifikáció. 2003. 2. sz. 8. o.

Menyhárd Attila: Diszkrimináció tilalom és polgári jog. = Polgári Jogi Kodifikáció. 2006. 3. sz.. 10. o.

Csabai Virginia: Precedensértékű döntés – A jogosulatlanul készített hangfelvétel perbeli bizonyíték / 2009.12.10:

http://www.jogiforum.hu/hirek/22196_2010-06-23

Bakos Kitti: A tisztességes eljáráshoz való jog: új jogalkotói irányok:

http://jesz.ajk.elte.hu/bakosk42.html_2010-06-28

- Svájc: levelek és dogmatika

Liber Amicorum – Studia L. Vékás Dedicata Polgári Jogi Tanszék Budapest, 1999. 17 p.

- Meszlény Artur szociális magánjoga

                                                           Jogállam 1996. 1-2. sz. 45 p.

- Ius Privatum ius commune Europae Mielőtt a kakas szól…

Liber Amicorum Studia Ferenc Mádl Dedicata. ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi Tanszék Budapest, 2001. 13 p.

Hivatkozások:

Mogyoró András: Ius Privatum – Ius Commune Europe. Magyar Jog 2002. 1. sz. 59. o.

- A „megvédett" sajtószabadság

Liber Amicorum Studia Attila Harmathy Dedicata. ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék Budapest, 2003. 13 p.

Hivatkozás:

Koltay András: Sajtó-helyreigazítás és válaszjog: A sajtószabadság korlátja vagy kiteljesítése? = Iustum Aequum Salutare. IV. 2008. 4. sz. 143-180. p.:

http://www.jak.ppke.hu/hir/ias/20084sz/12.pdf_2010-06-23

- Titkos „játszmák"

Jogállam 2001-2002/1-4. szám 31 p.

- Mindennapok jogi kézikönyve

VERLAG DASHÖFER Budapest 2003. 410 p.

- A polgári jog alapjai (Kisfaludi Andrással közösen)

ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézet 230 p.

Hivatkozás:

Borbás Beatrix: A peres eljárások ésszerű időtartamának egye kérdései, különös tekintettel a bíróságok kárfelelősségére. PhD Tanulmányok 8. szerk. Ádám Antal, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája, Pécs 2009. 31. o.

Varga Endre: Az ajándékozás:

http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/dr_varga_endre-az_ajandekozas[jogi_forum].pdf_2010-06-28

- „….Aki írásban vétkezett…"

Liber Amicorum Studia E. Lontai Dedicata ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék Budapest, 2005. 20 p.

Hivatkozás:

Bodzási Balázs: Emlékkönyv Lontai Endre tiszteletére. Jogtudományi Közlöny 2007/7-8. szám 363. o.

- Kritikai észrevételek a Ptk. személyiségi jogi fejezetéhez

Kodifikációs dolgozatok. HVG ORAC Budapest, 2004. 31 p.

Hivatkozás:

Petrik Ferenc: A személyiségi jogok az új Polgári Törvénykönyvben. Magyar Jog, 2004. május (5. sz.) 270. o.

Vékás Lajos: Az új Ptk. Szakértői Javaslatainak elvi kérdései. Magyar Jog, 2008. február (2. sz.) 71. o.

- A sajtótörvény kommentárja

Magyar Hivatalos Közlönykiadó Budapest, 2007. 230 p.

- A szociális magánjog személyiségképe.

Liber Amicorum Studia P. Gyertyánffi Dedicata. Polgári Jogi Tanszék Budapest 2009. 26 p.

- A kiegyensúlyozott tájékoztatás elve és gyakorlata

Liber Amicorum Studia A. Hatmathy Dedicata. Polgári Jogi Tanszék Budapest, 2007. 26 p.

Hivatkozás:

Bodzási Balázs: Emlékkönyv Lontai Endre egyetemi tanár tiszteletére = Jogtudományi Közlöny. 2007. 7-8. sz. 363. o.

- Magyar polgári jog. A polgári jog alapjai

Eötvös József Kiadó Budapest 2007. 235 p.

Hivatkozás:

Bodzási Balázs: Liber Amicorum – Ünnepi tanulmányok Harmathy Attila tiszteletére. Magyar Jog 2008. augusztus (8. sz.) 573. o.

- Magyar sajtó- és médiajog

Dialóg Campus Budapest 2007. L. melléklet

Hivatkozás:

Füredi Orsolya: Az új nemzeti médiapolitika kialakulása a digitalizáció hatására. Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Győr, 2008. 43. o.:

http://www.jogiforum.hu/files/mediajog/furedi_orsolya-az_uj_nemzeti_mediapolitika_kialakulasa_a_digitalizacio_hatasara%5Bjogi_forum%5D.pdf_2010-06-28

Kiss Tibor: Szankciórendszer a magyar szerzői jogban /Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Miskolc, 2009. 118. o.

- A véleményszabadság alkotmányos határai. Alkotmányosság a magánjogban

(Szerk. Sajó András) Complex Budapest 2007. 15 p.

Hivatkozás:

Gárdos-Orosz Fruzsina: Észrevételek az új Polgári Törvénykönyv javaslatának a sajtó-helyreigazításra vonatkozó szabályaihoz = Acta Humana. 2007. 3. sz. 37. o.

Gárdos-Orosz Fruzsina: Észrevételek az új Polgári Törvénykönyv javaslatának a sajtó-helyreigazításra vonatkozó szabályaihoz = Acta Humana. 2007. 3. sz. 41. o.

Gárdos-Orosz Fruzsina: Észrevételek az új Polgári Törvénykönyv javaslatának a sajtó-helyreigazításra vonatkozó szabályaihoz = Acta Humana. 2007. 3. sz. 45. o.

Gárdos-Orosz Fruzsina: Észrevételek az új Polgári Törvénykönyv javaslatának a sajtó-helyreigazításra vonatkozó szabályaihoz = Acta Humana. 2007. 3. sz. 46. o.

Hanák András: Szabad és felelős sajtót! Lehetőségek az új PTK.-ban = Fundamentum. 2007. 3. sz. 51. o.

Hanák András: Szent szólásszabadság = Fundamentum. 2009.4. sz. 63. o.

- A fogyasztóvédelmi törvény magyarázata

Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2008. 235 p.

- Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyvhöz

(Szerk. Vékás Lajos) Második Könyv I. Rész, III. Rész HVG-Orac Budapest 2008. 49 p.

Hivatkozás:

Görög Márta: A személyiségi jogok fejlődése az Mtj. tükrében. Jogtudományi Közlöny 2009. Különszám 7. o.

Koi Gyula: Tanácskozás a készülő Polgári Törvénykönyv közjogi összefüggéseiről = Állam- és Jogtudomány. 2009. 1. sz. 123. o.

- Ecsetvonások a jogállam magánjogi portréjához.

Liber Amicorum Studia L. Vékás Dedicata 2009. Polgári Jogi Tanszék Budapest, 2009. 13 p.

- A Személyi és személyhez fűződő jogok című előadás

a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium XIX. szimpóziumán

Hivatkozás:

Lakatos Márk: Új kihívások, új Ptk. – Magánjogi kodifikáció a XXI. században. / 2010.05.25: http://www.jogiforum.hu/hirek/23118_2010-06-23

- Protection of Personality in the Theory of Hungarian Private Law

Viva Vox Iuris Civilis. Tanulmányok Sólyom László tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2012. 17 p.

- Személyiségi jogok hazai elmélet

Eötvös József Kiadó Budapest 2011. 191 p.