KIADVÁNYOK

 

  • Műhelybeszélgetés a jövő nemzedékek szószólójának Ökoszisztéma-szolgáltatásokról szóló elemzése kapcsán (2022. szeptember 26.) 

Program 

Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékeléséről szervezett műhelybeszélgetést a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes a Magyar Tudományos Akadémia Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottságával, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszékével közösen. A mostani esemény egy 2021 tavaszán indított szakmai egyeztetés-sorozat immáron harmadik állomása volt. A rendezvény előadói az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésére vonatkozó szószólói elemzés és javaslat bemutatását követően a felvezetett témához kapcsolódóan három különböző előadásban világítottak rá a kérdéskör különféle – biológiai, biodiverzitás-védelmi; gyakorlati, stratégiai tervezési; illetve vállalati, közgazdasági, pénzügyi értékelési – vonatkozásaira. Az előadásokat követően a jogalkotók és a különböző szakterületeket képviselők szempontjainak, javaslatainak megismerésére, közös megvitatására is lehetőség nyílt.

Az alábbiakban az előadók engedélyével az egyes előadásokat  közzé tesszük.

Zentainé dr. Gáspár Vera: Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésére vonatkozó szószólói elemzés ismertetése 

Dr. Báldi András: Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése: jó ez a biodiverzitásnak? 

Dr. Szilvácsku Miklós Zsolt:  Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése a gyakorlatban az SKV, KHV eljárások során  

Csigéné Dr. Nagypál Noémi:  Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésére a vállalati gyakorlatban  

  • Ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésének jogrendszerbe való beépítése 

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként a jövő nemzedékek szószólója, a Budapesti Műszaki Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszéke, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottságának közös szervezésében 2021. november 17-én műhelybeszélgetésre került sor az ökoszisztéma-szolgáltatások témakörében, amely a szószóló által ezév március 12-én, ugyanezen témában tartott szakmai kerekasztal folytatása és továbbgondolása volt.

Az emberi élethez, jól-léthez elengedhetetlen ökoszisztéma-szolgáltatások megőrzésében alapvető jelentőséggel bír a biológiai sokféleség megőrzése. A korábbi és a mostani rendezvény elvi kiindulópontjául az Alaptörvény szabályai szolgáltak, amelyek egyértelmű kötelezettségként fogalmazzák meg, miszerint a nemzeti vagyon tulajdonosa és kezelője a nemzet közös örökségével csak úgy gazdálkodhat, hogy figyelembe veszi a jelen és a jövő nemzedékek szükségleteit.

A műhelybeszélgetésen a felkért előadók, hozzászólók, meghívottak több szemszögből járták körbe, hogy az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelését miként lehetne beépíteni a hatályos jogrendszerbe, továbbá milyen módon lehetne a gyakorlati alkalmazás koncepcionális, módszertani, valamint jogszabályi és jogalkalmazási kereteit megteremteni.

Az alábbiakban a rendezvény programját és az előadók engedélyével az egyes előadásokat is közzé tesszük.

Program 

Vitaindító gondolatok

Dr. Zilahy Gyula: Az ökoszisztéma-szolgáltatások szerepe a gazdaságban

Zentainé dr. Gáspár Vera: Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésére vonatkozó alaptörvényi követelmények, jogszabályi alapok ismertetése, jogalkotási javaslat lehetőségének koncepcionális kérdései

Dr. Riskó Andrea: Az ökoszisztéma-szolgáltatások térképezése és értékelése

Dr. Pocsai Zsuzsanna: Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésének lehetősége a stratégiai környezeti vizsgálati eljárásokban

Pomozi Virág Hoa Binh: Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésének beépítése a környezeti hatásvizsgálat jogrendszerébe

Dr. Kovács-Hostyánszki Anikó: Felkért hozzászólás a nemzeti ökoszisztéma-szolgáltatás és értékelés kapcsán

Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója 2021. június 23-án online szakmai konferenciát szervezett „Beporzók védelme és települési zöldfelületek” címmel. A rendezvény célja az volt, hogy felhívja az önkormányzatok figyelmét a települési zöldfelületek szerepére a beporzók, tágabb értelemben pedig a biológiai sokféleség megőrzésében. 

 A vadon élő beporzók állománya az utóbbi évtizedekben erősen megtizedelődött: Európában tízből egy méh- és lepkefaj a kihalás szélén áll. Ezért az utóbbi években fokozott figyelem fordult a beporzók védelmére, mind hazai, mind nemzetközi és EU-s téren.

 Az online konferencia előadásai átfogó tájékoztatást nyújtottak a beporzó-barát zöldfelületekkel járó jogi, támogatási és gyakorlati kérdésekről. A biológiai sokféleség alaptörvényi védelmének összegzésén túl kiváló helyzetelemzést hallhattunk a beporzók szerepéről és veszélyeztetettségéről, a közvetlen EU-s és a hazai támogatási rendszerről, a mezőgazdasági területek szerepéről és a környezeti nevelés lehetőségeiről is. Két önkormányzat pedig kifejezetten gyakorlati előadást tartott a beporzó-barát programjaik során szerzett tapasztalataikról.

 Az előadásokról videófelvétel készült, amelyet minden érdeklődő számára elérhetővé tettünk a következő linkeken:

1. rész

2. rész

3. rész

A rendezvény programja

Az előadók prezentációi

A szószóló témában kiadott közleménye

  • A természeti tőke értékelése az Alaptörvény tükrében 

A természeti tőke értékelése az Alaptörvény tükrében” címmel rendezett közös online műhelybeszélgetést a Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes titkársága és a Budapesti Műszaki Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszéke 2021. március 12-én. A rendezvényen a természeti erőforrásokra vonatkozó alaptörvényi kötelezettségeket, a természeti tőke értékelésével kapcsolatos módszereket és gyakorlati tapasztalatokat, valamint az egyes tőkeelemek úgy, mint biológiai sokféleség, erdők, talaj, vízkészletek értékelésének lehetséges szempontjait vitatták meg a KSH, az Állami Számvevőszék, a Magyar Nemzeti Bank, valamint számos akadémiai kutatóhely és tudományág képviselői.

A műhelybeszélgetés célja, hogy szakmai párbeszédet indítson egy olyan – a gazdasági szereplők, az állam, az önkormányzatok és a társadalom széles köre által alkalmazható – módszertan kialakítására, amely a természeti tőke értékeléséhez, e tőkeelemeknek a nemzeti vagyon részeként való számbavételéhez iránymutatásul szolgálhat.

Az alábbiakban a rendezvény programját és az előadók engedélyével az egyes előadásokat is közzé tesszük.

Program

Bándi Gyula: A természeti erőforrások védelmére vonatkozó Alaptörvényi kötelezettségek

Zilahy Gyula: A természeti tőke értékelése az üzleti innovációk fókuszában

Pulay Gyula: Az ÁSZ természeti tőke értékelésével kapcsolatos gyakorlata és tapasztalatai

Bóday Pál: Természeti tőke értékelése nemzetközi sztenderdek hazai gyakorlatok

Marjainé Szerényi Zsuzsanna: A természeti tőke közgazdasági értékelésének hangsúlyeltolódásai

Báldi András: Biodiverzitás értékelés

Bartha Dénes: Az erdők értékelési lehetőségei

Tóth Gergely: Talajvagyonunk értékelése

Reich Gyula: Töprengés a víz értékéről

Régebbi kiadványok

 

 

 

 

 

Dr. Bándi Gyula

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ÉRDEKEINEK
VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES
Responsive Image