Nemzetközi tevékenységeink

Az alapvető jogok biztosáról szóló törvény alapján a biztoshelyettes egyik fontos feladata, hogy nemzetközi tevékenységével bemutassa a világon egyedülállónak számító magyar „zöld ombudsmani” intézmény értékeit is.

Ban Ki-moon korábbi ENSZ főtitkár 2013-ban megjelent „Intergenerational solidarity and the needs of future generations” (Nemzedékek közötti szolidaritás és a jövő generációk szükségletei) című jelentésében részleteiben vizsgálta a fenntartható fejlődés szerves részét képező nemzedékek közötti igazságosság témáját. A jelentésben a magyar Alapvető Jogok Biztosának Hivatalán belül működő jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettesi rendszert a világ azon nyolc modell nemzeti intézménye között tüntette fel, amelyek úttörő módon, intézményesített formában járulnak hozzá a jövő nemzedékek szükségleteinek képviseletéhez.

Az ENSZ-főtitkár jelentése arra ösztönzött bennünket, hogy a fenntartható fejlődés iránt elkötelezett többi nemzeti intézménnyel együttműködve olyan nemzetközi hálózat kiépítését kezdeményezzük, amely globális szinten képes előmozdítani a fenntartható fejlődés és a nemzedékek közötti szolidaritás koncepciójának elterjesztését. 2014 áprilisában, a Budapesten tartott „Model Institutions for a Sustainable Future” c. konferencián létrejött az azóta is folyamatosan működő hálózatunk, amely a „Network of Institutions for Future Generations” (Jövő Generációk Érdekeinek Védelméért Felelős Intézmények Hálózata – a továbbiakban: Hálózat) elnevezést viseli. A hálózat alapító elnöke az előző biztoshelyettes, Szabó Marcel, aki jelenleg a szervezet tiszteletbeli elnöke.

A Hálózat titkársági feladatait a magyar jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes titkársága látja el, ennek keretén belül koordináljuk az éves találkozókat, rendszeres telefonkonferenciákat, és szakmai anyagok összeállítását. A Hálózat célja, hogy az intézmények által a jövő generációk érdekeinek védelme terén megszerzett releváns tudás, illetve tapasztalat megosztásra kerüljön, támogathassunk más országokban ilyen célú intézmény megalakítását, illetve szakmai tanácsadással szolgálhassunk korunk olyan kihívásait illetően, amelyek mind nemzeti, mind nemzetközi vonatkozásban lényeges kérdéseket érintenek (mint például az ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljai).

A hálózat jelenleg 8 nemzeti intézményt foglal magába:

  • A Walesi Jövő Nemzedékek Biztosa (Future Generations Commissioner – Wales)
  • A környezetért és fenntartható fejlődésért felelős kanadai biztos (Commissioner of the Environment and Sustainable Development – Canada)
  • A korábbi jövő nemzedékek biztosa (Knesset Commissioner of Future Generations – Israel)
  • A norvég gyermekjogi ombudsman (Ombudsman for Children – Norway) tevékenységének fő célkitűzése, hogy a gyermekek és a fiatalok véleménye meghallgatásra találjon, és jogaikat minden körülmények között tiszteletben tartsák.
  • A finn Parlamenti Bizottság a jövőért (The Committee for the Future – Parliament of Finland)
  • Az új-zélandi környezetvédelmi parlamenti biztos (Parliamentary Commissioner for the Environment – New Zealand)
  • A Német Fenntartható Fejlődés Parlamenti Tanácsadó Tanácsa (Parliamentary Advisory Council on Sustainable Development - Germany)
  • Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, és az abban működő Jövő Nemzedékek Szószólója (Ombudsman for Future Generations – Hungary)

Nemzetközi tevékenységünk fontos részét képezi az ENSZ szerveivel való kapcsolattartás is, így például John Knox-szal, az ENSZ környezetvédelem és emberi jogok kapcsolatáért felelős jelentéstevőjével. Továbbá az ombudsmani intézmények közötti szakmai együttműködésben is aktívan részt vesz a szószóló, akár a régió ombudsmanjainak V4-es fórumán, akár a emberi jogi intézmények európai illetve világszintű hálózatának rendezvényein, illetve szakmai együttműködéseiben.

Dr. Bándi Gyula

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ÉRDEKEINEK
VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES
Responsive Image