null Az osztálypénzről

Ballagási öltöny nevelési célból, avagy mire szedhető osztálypénz, tandíj, térítési díj?

AJB-5712/2009

 

Az oktatási intézmények nem kérhetik a szülőktől a nevelési, pedagógiai program megvalósítását szolgáló rendezvények költségeinek megtérítését. A szülők írásbeli nyilatkozatát kell beszerezni a költségek viseléséről, amennyiben az iskola által szervezett esemény nem része a tantervnek. Az ezzel ellentétes gyakorlat a sérti a jogbiztonság, a tisztességes eljárás követelményét, a művelődéshez, az oktatáshoz és az emberi méltósághoz való alapvető jogot.

Egy több gyermeket nevelő, szociális támogatásban részesülő panaszos sérelmezte az osztálypénz-szedés gyakorlatát. Szabó Máté ombudsman megkereste a beadványban megnevezett középiskola igazgatóját, aki arról tájékoztatta, hogy minden tanév első szülői értekezletén – szülői kezdeményezésre – az osztálykirándulás lebonyolítására, osztályprogramok szervezésére és végzős osztály esetén ballagási (erdészeti) öltönyre, tabló készítésére pénzt gyűjt az osztályfőnök. Az intézmény házirendje az osztálypénzről nem tartalmaz előírást, a befizetés önkéntes, illetve annak megtagadása nem járhat sem a mulasztó nevének nyilvános kihirdetésével, sem a bizonyítvány visszatartásával. Az igazgató magyarázatának részeként kifejtette, hogy sok nevelési programot kell megvalósítani, azonban az iskola nem tudja mindegyiket finanszírozni. A ballagási ruha készítése pedig iskolai hagyomány, mivel úgy ítélik meg, hogy az ünnepélyes öltözék a vizsga iránti tisztelet kifejezése, tehát fontos nevelési alapelv.

Szabó Máté ombudsman ez utóbbival, a tanulók öltözködésével kapcsolatban kifejtette, hogy a közoktatási törvény értelmében az iskola csak a testi épséget védő, illetve a tanórán való részvételt biztosító ruházat viselését határozhatja meg, az ebbe a körbe nem tartozó felszerelésekről az iskolának kell gondoskodnia. Jogszabályba ütközik minden olyan iskolai rendelkezés, amely fentieken túlmenő korlátozást tartalmaz, illetve meghatározott viselet (például erdészeti, ballagási öltöny) kötelező használatát írja elő. Az állampolgári jogok biztosa hangsúlyozta, hogy az előírt ruházat hiánya esetén sem dönthet úgy az iskola, hogy a tanulót eseti jelleggel kizárja a tanításból, illetve a nevelési programban szereplő rendezvényről.

A közoktatási törvény meghatározza, hogy az iskolai szolgáltatások közül mi ingyenes, miért kérhető térítési díj, illetve tandíj. Az ingyenes szolgáltatások egy része nem taxatíve meghatározott, hanem a helyi sajátosságokhoz igazodik, vagyis a nevelési, pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódik. A nevelési-oktatási intézmény költségvetésének terhére kell megszervezni az előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést, az intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozást, kirándulást, erdei iskolát.

A törvény meghatározza azt is, hogy tandíjért vehető igénybe az iskolában, a kollégiumban a pedagógiai programhoz, a helyi tantervhez (az alaptevékenységhez) nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás. A törvény végrehajtási szabálya kimondja, hogy a kiskorú tanuló szülőjének előzetes írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan iskolai és kollégiumi döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul. E nyilatkozatok meglétét a jelenléti ív és az osztályfőnök beszámolója sem helyettesítheti – emlékeztet az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.