null Az ombudsman a jogorvoslati jog garantálásáról

Az ombudsman a jogorvoslati jog garantálásáról

 

A panaszos beadványában előadta, hogy a Gödöllői Városi Bíróság 2007. október 4-én – tiltott kéjelgés szabálysértés elkövetése miatt – 30 nap elzárással sújtotta. A Pálhalmai Bv. Intézetben – 10 hetes terhességére tekintettel – október 9-én kérelmet terjesztett elő az elzárás félbeszakítása iránt. Sérelmezte, hogy a bíróság elutasította a kérelmét, így nem adta meg neki azt a jogot, hogy a magzat felől döntsön, és úgy bánt vele, mintha bűnöző lett volna. A gyermeket azért nem tudta volna megtartani, mert nincs fedél a feje felett, és egy kiskorú gyermeke eltartásáról már gondoskodik. Kérte a panasza vizsgálatát, hogy „más magyar terhes asszony ne járhasson így". A panaszos jelenleg szülés előtt áll, lakhatása továbbra sem megoldott.

A 2007. október 12-én kelt bírói végzés indokolása szerint „...a bíróság tájékoztatja az eljárás alá vont személyt arról, hogy a bíróság nem nyújt segítséget olyan – egyébként törvényben, bizonyos körben meghatározott és engedélyezett – deviáns magatartás végrehajtásához, mely a magzati élet kioltásához vezet, s az általános erkölcsi felfogás szerint elítélendő. A gyermek megszületését követően, abban az esetben ha az eljárás alá vont személy a neveléséről gondoskodni nem tud, lehetőség van örökbe adásra. Mindezek alapján a bíróság a kérelmet – a szabálysértésekről szóló törvény (Sztv.) 115. § (2) bek. alapján – elutasította." A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

A terhesség megszakításának lehetőségét – az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén, a terhesség 12. hetéig – a magzati élet védelméről szóló törvény biztosítja. Az Alkotmánybíróság 48/1998. (XI. 23.) AB határozatában megállapította, hogy nem alkotmányellenes, ha a törvény az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén lehetővé teszi a terhesség megszakítását.

Az Sztv. 115. § (2) bek. szerint a bíróság - egészségi, családi vagy más fontos okból - az elzárás elhalasztását vagy félbeszakítását is engedélyezheti. A (3) bek. alapján viszont ha az elkövető kórházi gyógykezelése szükséges, az elzárás végrehajtását félbe kell szakítani.

Az Alkotmány 50. § (1) bek. értelmében a bíróságok védik és biztosítják az alkotmányos rendet, a természetes személyek...jogait és törvényes érdekeit és büntetik a bűncselekmények elkövetőit.

Az ombudsman - az Alkotmánybíróság döntéseire figyelemmel - felkérte az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy az új szabálysértési kódex kidolgozása során fordítsanak fokozott figyelmet a bírói döntések elleni jogorvoslati jog érvényesülését biztosító szabályok megteremtésére. A miniszter megállapította, hogy a törvény nem tesz eleget az Alkotmány 57. § (5) bekezdésében foglalt jogorvoslati jogból fakadó követelményeknek, ezért az elzárás elhalasztásával, ill. félbeszakításával kapcsolatos döntések elleni jogorvoslati jog megteremtése - a szabálysértési törvény legközelebbi módosítása során - szükséges.

Az ombudsman hatáskörét szabályozó törvény értelmében a bíróság nem tekinthető hatóságnak, ezért a bíróságok eljárásának, döntéseinek a vizsgálatára nem terjed ki az országgyűlési biztos hatásköre. A Gödöllői Városi Bíróság döntését ennélfogva nem bírálhatta felül. A panaszos bírósági jogkörben okozott kár miatt kártérítési pert indíthat a Pest Megyei Bíróság ellen, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságához (Strasbourg) fordulhat.