null Az ombudsman a doktori képzésben részt vevő fogyatékossággal élő hallgatók nyelvi követelmények alóli mentesítésének aggályos szabályairól és gyakorlatáról

A jogbiztonság követelményét sértette, az esélyegyenlőség elve szempontjából is aggályos volt az, hogy az egyetemi doktori képzésben kizárták a fogyatékossággal élők mentesítését a nyelvvizsga-kötelezettség alól, nem vették figyelembe, hogy a megszigorított nyelvi követelményeket felmenő rendszerben kellett volna bevezetni és biztosítani kellett volna a megfelelő felkészülési időt – állapította meg az alapvető jogok biztosa egy konkrét ügy vizsgálata kapcsán. Székely László ombudsman szerint indokolt lenne a szabályozás mielőbbi áttekintése és módosítása.
      
A doktori tanulmányokat folytató, születése óta fogyatékossággal élő panaszos beadványában a Pannon Egyetem eljárását sérelmezte. Az Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa ugyanis nem engedélyezte számára, hogy mentesüljön a második nyelvvizsga kötelezettsége alól, emellett az első nyelvvizsga esetében sem tekintettek el a C típusú nyelvvizsga követelményétől. Az Egyetem szerint a felsőoktatási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet 2015. április 17-én hatályba lépett rendelkezése mindezt nem teszi lehetővé. A doktorandusznak ezért arra van lehetősége, hogy kérje a doktorjelölti jogviszonyának megszüntetését, majd 3 éven belül ismételten jelentkezzen doktorjelöltnek, így elég ideje lesz a nyelvvizsga letételére és a dolgozat elkészítésére. 

A biztos az ügy kapcsán megvizsgálta, hogy e nyelvi követelmények alól mentesíthető lett volna-e a panaszos. Kiderítette, hogy a fokozatszerzés eljárása már folyamatban volt, amikor hatályba lépett a mentesítés lehetőségét kizáró kormányrendelet-módosítás. A jelentés kiemeli, hogy a mentességet kizáró rendelkezés hatályba lépése előtt a doktori iskolák eljárására nem volt külön szabályozás. A mentességek megadásáról így az egyetemek a doktori szabályzatukban rendelkezhettek, a vonatkozó jogszabályi környezetből ugyanakkor levezethető volt a mentesség lehetősége. Több felsőoktatási intézmény élt is e lehetőséggel és megadta a doktori képzésben részt vevő, fogyatékossággal élő doktorandusznak, doktorjelöltnek a mentességet. Az ombudsman ugyanakkor kiemelte: nem foglalhat állást egy szakképzettség megszerzése kapcsán a nyelvi követelmények szükségességéről, a magas szintű nyelvtudás pedig jogos elvárás azon szakterületeken, ahol alapkövetelmény a nemzetközi tudományos és publikációs tevékenység 

Székely László ombudsman megállapította, hogy kiszámíthatatlanná tette az érintettek felkészülését a doktori tanulmányok megkezdése után bevezetett jogszabályváltozás, amely nem biztosította a szabályozás érdemét érintő kellő felkészülési időt és figyelmen kívül hagyta a szigorúbb nyelvi követelmények felmenő rendszer szerinti bevezetését. A biztos szerint a jogi szabályozás hiányosságaira utalnak a konkrét ügyben is megmutatkozó értelmezési nehézségek. A jogi helyzet alkalmas volt arra, hogy sértse a jogbiztonság követelményét, és az érintett időszakban doktori képzésben résztvevő, fogyatékossággal élő doktoranduszok, doktorjelöltek tisztességes eljáráshoz való jogát. A panaszos esetében a fokozatszerzési eljárás megkezdése idején ugyanis a hatályos jogszabályok még lehetővé tették volna, hogy a doktorjelöltet a megfelelő szakértői vélemény birtokában mentesítse az intézmény a nyelvi követelmények alól.

A jelentés rögzíti, hogy a Pannon Egyetem a jogi szabályozás adta lehetőségekhez mérten több méltányos megoldás felkínálásával is megpróbálta orvosolni a helyzetet. A vizsgálat feltárta ugyanakkor, hogy a mentességet kizáró szabályokkal kapcsolatos tájékoztatás sem a Doktori Szabályzatban, sem az Egyetem elektronikus felületein nem volt megtalálható, sem korábban, sem a vizsgálatkor. Az aggályos szabályozás bemutatása mellett az ombudsman hangsúlyozta, hogy az egyetemi képzésekben új vagy többletkötelezettséget megállapítani a belső szabályzatokban is csak a jogbiztonság követelményének betartásával, a felmenő rendszerű alkalmazásával lehet.

Az alapvető jogok biztosa, Székely László felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy tekintse át a doktori képzésre irányadó szabályokat, tegyen lépéseket a fogyatékossággal élő doktoranduszok, doktorjelöltek helyzetének, a képzési követelmények alóli mentesítésük feltételeinek világos rendezésére. Az Egyetem rektorától a biztos kérte, intézkedjen arról, hogy a hatályba lépett új jogszabályi rendelkezésekről az Egyetem belső intézményi szabályzatában, elektronikus felületén naprakész tájékoztatást nyújtson.