null Az alapvető jogok biztosa a foglalkoztatást helyettesítő támogatások visszafizetésével kapcsolatos problémákról

A megélhetésüket veszélyeztető összeget kellett visszafizetniük, mivel az eljáró hatóságok több hónapra visszamenőleg nyilvánították jogtalannak és vonták meg a foglalkoztatást helyettesítő támogatásukat – panaszolták többen az alapvető jogok biztosának. Felrótták azt is, hogy a kapott tájékoztatás nem volt egyértelmű, a hatóságok mulasztásai is hozzájárultak ehhez a helyzethez. Székely László vizsgálta a panaszokat, alapjogi és jogállami problémákat tárt fel és hiteles, közérthető tájékoztatást javasolt a visszás gyakorlat megszüntetésére.

A visszafizetendő szociális támogatási összegek nagyságrendje és azonnalisága miatt az ombudsman nem hagyhatta figyelmen kívül azt a kérdést, hogy az eljáró hatóságoknak volt-e lehetőségük a rászorulók létfenntartását kevésbé veszélyeztető módon eljárni. Tisztázni kellett azt is, hogy a jogban alapvetően járatlan, esetenként iskolázatlan panaszosok hibája, esetleges tévedése mellett a hatóságok mulasztottak-e a jogosultság megszüntetésére indított eljárás elhúzódása során, ami miatt végül felhalmozódott a jogosulatlanul felvett támogatás összege. 

Az egyik esetben kiderült, hogy a hatóság az egyik önkormányzati ügyintéző mulasztása miatt nem értesült arról, hogy a jogosult 3 hónap elteltével nem tett eleget jelentkezési kötelezettségének. Tovább folyósították a támogatást, és csak 12 hónap után vonták meg a kérelmező jogosultságát, utóbb pedig a 12 hónap alatt felvett támogatás teljes összegének visszafizetésére kötelezték. Egy másik ügyben az eljáró hatóság 6 hónap késéssel kapott értesítést az adatbázisból való törlésről, viszont kötelezte a rászorulót, hogy fizesse vissza az ezen időszakra jogtalanul kifizetett támogatást. Ráadásul a panaszos fellebbezésére a másodfokú hatóság több hónapig nem reagált, ez a hallgatás pedig a panaszos konkrét élethelyzetében komoly következményekkel járt. Mindezek a hatósági mulasztások sértették a tisztességes eljáráshoz való jogot és figyelmen kívül hagyták a szociális biztonsághoz való joggal összefüggő állami kötelezettségeket – állapította meg az ombudsman. 

A biztos kiemelte, hogy nem elegendő a formális eljárási szabályok betartása, hanem alapvető elvárás az is, hogy az ügyfél naprakész, pontos és világos tájékoztatást kapjon a szociális ellátásokról. A jelentés kitért arra is, hogy egyes hatóságok – a közigazgatási eljárás szabályaival ellentétesen – nem jelenítették meg indokolásukban azt a jogszabályhelyet, amire a határozatukat alapozták. A jelentés hangsúlyozza, hogy ha a jogosult a közigazgatási eljárásban egy olyan kötelezettségéről nem kap súlyának megfelelő tájékoztatást, amelynek végső következménye a szociális ellátás elvesztése, valamint a jogosulatlanul felvettnek minősített támogatás egy összegben történő visszafizetése lehet, akkor ez a nehéz anyagi körülmények közt élő panaszosokat reménytelen léthelyzetbe sodorhatja.

A vizsgálat azt igazolta, hogy a panaszosok az egymásnak ellentmondó előírások között nem tudtak eligazodni, a kapott információk annyira általános jellegűek voltak, hogy nem szolgálhattak valódi gyakorlati segítséggel. A biztos arra is felhívta a figyelmet, hogy a panaszosok számára nem kiszámítható, milyen hosszú időszakra folyósítják a hatóságok az időközben jogosulatlanná váltak támogatását. Az ügyfél így arról se tud kérelmet előterjeszteni, hogy a határidőt önhibáján kívül mulasztotta el, az időközben több százezer forintra duzzadó összeget azonban köteles visszafizetni. A vizsgálat megerősítette, hogy a szociális támogatások folyamatosan változó rendszere napjainkra olyan bonyolult „norma dzsungellé” formálódott, amelyben az eligazodás a jogban járatlanok számára kizárólag értelmezhető jogszabályok és egyértelmű előírások mentén volna lehetséges. 

A jelentés kiemeli, hogy a jelentős leterheltség és a folyamatosan változó szabályrendszer okán az ügyintézők tehermentesítését is jelentené egy olyan, letölthető, kinyomtatható, ügyfélnek igazolható módon, papíron átadható információs csomag, amely átláthatóvá és kiszámíthatóvá tenné a szociális hatósági eljárást. A biztos kezdeményezte, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat a honlapján tegyen közzé olyan naprakész, a hatályos jogszabályokon alapuló, illetve rendszeresen frissített közérthető tájékoztatót, ami hiteles információt tud nyújtani mind az állampolgároknak, mind a hatósági jogalkalmazóknak. Székely László felkérte a nemzetgazdasági minisztert és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat vezetőjét, hogy segítsék a jogalkalmazókat a tisztességes eljárás előfeltételeit szavatoló gyakorlat kialakításában, a jogosulatlan támogatás huzamosabb ideig történő folyósításának megelőzése, az ügyfelek megfelelően mély és részletes tájékoztatása érdekében.