null Az alapjogi biztos a tartós kórházi gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatáshoz való jogáról

Ha egy gyermek hosszú kórházi ellátásra szorul, de közben nem szeretne az iskolában sem lemaradni, akkor ma nagyon kevés helyen tud hozzájutni a szükséges oktatáshoz – ezt tárta fel az alapjogi biztos átfogó vizsgálata. Dr. Kozma Ákos ombudsman ezért ajánlással fordult a szaktárcához, hogy vizsgálja felül a tartósan kórházban gyógykezelt gyermekek oktatására vonatkozó szabályokat, és biztosítsa az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

A Magyar Pedagógiai Társaság beadványában a tartós kórházi gyógykezelt gyermekek oktatáshoz való jogának érvényesülése kapcsán kérte a biztos vizsgálatát. A beadvány nyomán hivatalból indult átfogó vizsgálat, amely során az ombudsman részletes tájékoztatást kért az érintett iskoláktól és kórházaktól, ezt követően az egészségügyért és oktatásért felelős emberi erőforrások miniszterétől.

A vizsgálat feltárta, hogy a jogbiztonság követelménye több okból is sérül. A jogszabály eleve nem rögzíti ugyanis a tartós gyógykezelés fogalmát, így azt, hogy mennyi az az idő, amelytől „tartós” a kezelés. Nincs világos iránymutatás arra nézve sem, hogy mikor jogosult a kórházban kezelt gyermek az ottani oktatás igénybevételére. A jelentés szerint a gyakorlatban az ad hoc megoldások alkalmazása, az oktatási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó belső szabályozás és a külső iskolával való együttműködési megállapodás hiánya, a hivatalos eljárásrend és dokumentáció hiányosságai szintén aggályosak a jogbiztonság szempontjából. Akadályozza a szolgáltatás igénybevételét, ezzel a tartósan kórházban tanuló gyermekek oktatáshoz való jogával összefüggő visszásságot okoz, hogy a vendégtanulói jogviszony nem megfelelő módon szabályozott, a szülők és a gyermekek pedig erről a lehetőségről nem kapnak megfelelő tájékoztatást, ezért maguknak kell utánajárniuk a lehetőségeknek.

A jelentés ugyancsak rámutatott, hogy a tartós gyógykezelt gyermekek számára biztosított oktatás háttere sem biztosított: a kórházakban és klinikákon nyújtandó oktatás személyi feltételei hiányoznak. Kiderült, hogy számos tartósan beteg gyermekcsoport, így a középiskolai tanulók, a sajátos nevelési igényű tanulók, az óvodások az oktatáshoz egyszerűen nem tudnak hozzáférni. Az oktatáshoz való joggal kapcsolatban ugyancsak visszásságot okoz és a jogsérelem közvetlen veszélyét eredményezi, hogy nincs külön sajátos pedagógiai és egészségügyi ismereteket átadó kórházpedagógusi képzés.

A jelentés hangsúlyozta, hogy a tartós gyógykezelt gyermekek oktatása számos alapvető problémával küzd. A szabályozás rugalmatlansága, illetve hiányosságai oda vezetnek, hogy az érintett tanulók oktatására egyáltalán nem, vagy nem a jogszabályban meghatározott módon kerül sor. Ez pedig jelentős hatással van az érintett gyermekek tanulmányi előmenetelére és tudásának értékelésére. A biztos rámutatott, hogy az eleve visszás helyzeten nem segít a 2019. szeptember 1-jétől hatályos EMMI-rendelet kiforratlan szabályozása sem. Eszerint a tanuló egyéni munkarend keretében teljesíti tankötelezettségét, ha szakorvosi vélemény alapján részesül tartós gyógykezelésben. 

A biztos felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy jogszabályban határozzák meg a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek jogosulti körét. Javasolta, hogy tegyék egyértelművé a szakorvosi vélemény alapján tartós gyógykezelésben részesülő gyermekek egyéni munkarendjének létrehozását szabályozó eljárásrendet. A szabályozás reformját követően pedig a gyakorlati oldalon kezdeményezte, az érintett gyermekek oktatása kapcsán a személyi, illetve tárgyi feltételrendszer felmérését, a gyógykezelt gyermekek oktatását biztosító eljárásrend kialakítását, az oktatás körülményeinek megteremtéséhez szükséges intézkedések megtételét. A minisztert a biztos felkérte arra is, hogy dolgozzák ki a kórházpedagógiai tevékenységre vonatkozó külön képzést és munkavégzés minőségi követelményeit. Kezdeményezte végül egy olyan tartalmú tájékoztató anyag összeállítását, amely segíti a szülőket, tanulókat a vendégtanulói jogviszony tartalmának és feltételeinek jobb megismerésében.

Kapcsolódó jelentés