null Apaság megállapítása iránti perindítással és örökbefogadás engedélyezésével összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

A hatályos jogi szabályozás nem biztosítja, hogy az örökbefogadás kérdésében eljáró gyámhatóság minden esetben értesüljön a gyermeket érintő apasági per megindításáról – állapította meg egy egyedi panaszügy vizsgálatakor az ombudsman. Dr. Kozma Ákos a jogszabályi rendelkezések egyértelműsítésére kérte fel a szaktárcát.

Egy édesapa kiskorú lányának örökbefogadási eljárását sérelmezve fordult az alapvető jogok biztosához. Kifogásolta, hogy gyermeke születésétől kezdve több ízben kísérelt meg teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tenni a gyámhatóság előtt, de nem működtek vele együtt, nem rögzítették a beadványát. A gyermeket végül örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánították, majd a gondozásba való kihelyezéséről határoztak, végül engedélyezték az örökbefogadását. A panaszos az apasága megállapítása iránti keresetet nyújtott be a bíróságon, amelyet azonban az visszautasított: az indoklás szerint más férfi apaságának megállapítására nem irányulhat per, ha az apai státusz – az örökbefogadás révén – betöltött.

Dr. Kozma Ákos az AJB-1152/2021. számú ügyben készült jelentésében rámutatott, hogy a panaszbeadvány által felvetett kérdések vizsgálata kapcsán a kiindulópont a gyermekvédelmi törvény előírása. Eszerint, ha az örökbefogadás engedélyezése az apaság előzetes megállapításától függ, akkor a gyámhatóság az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárást az apaság megállapítása iránt folyamatban lévő per jogerős befejezéséig felfüggeszti. A vizsgált ügyben azonban az örökbefogadás engedélyezése iránt megindult eljárást a gyámhivatal nem függesztette fel, annak ellenére, hogy a panaszos apaság megállapítása iránti keresetet nyújtott be. A keresetindítást megelőzően betöltetlen volt az apai jogállás a gyermek születési anyakönyvi kivonata szerint, de addigra a gyámhivatal már engedélyezte a gyermek örökbefogadását.

A gyámhivatal tájékoztatása szerint a gyermek örökbefogadása ügyében indult eljárást azért nem függesztették fel, mert nem volt tudomásuk a panaszos bírósági keresetéről. A bíróság elnöke válaszában hangsúlyozta, hogy a bíróságnak nincs tájékoztatási kötelezettsége a gyámhivatal irányába a gyermeket érintő személyi állapottal összefüggő perekkel kapcsolatban. Az államtitkári válasz alapján a szaktárca is felismerte az eset kapcsán jelentkező, a jogbiztonság követelményét és az érintett gyermek jogainak érvényesülését érintő aggályokat.

Az ombudsman kiemelte: ahhoz, hogy a gyermekvédelmi törvény hivatkozott rendelkezése célját és funkcióját be tudja tölteni, elengedhetetlen, hogy az apaság megállapítása iránti eljárás megindításáról a gyámhivatal tudomást szerezzen.

Dr. Kozma Ákos megállapította, hogy a jelenlegi bizonytalan jogi helyzet, az apaság megállapítása iránti eljárásról való hatósági tudomásszerzés eshetőlegessége nem egyeztethető össze a jogbiztonság követelményével, a gyermek legjobb érdekét figyelembe vevő eljárás elvével, hatásában alkalmas arra, hogy a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot okozzon.

Az alapvető jogok biztosa felkérte az igazságügyi minisztert, hogy kezdeményezze a polgári perrendtartásról szóló törvény módosítását az örökbefogadást követően induló, illetve folyamatban lévő apaság megállapítása iránti perről való hivatalos tudomásszerzés biztosítása érdekében.

A következő linkre kattintva elérhető a vonatkozó jelentés: AJB-1152/2021.