null A kórházi ellátásra szoruló gyermekeket kísérő szülők benntartózkodásának lehetősége: a biztos ajánlásai nyomán a minisztérium komoly változtatásokat ígért

Megkezdődött felnőtt korú kísérők kórházi benntartózkodására vonatkozó szabályok és a finanszírozási háttér felülvizsgálata. A gyermekeket kezelő kórházak házirendjei is módosulhatnak: nem lesz díjfizetéshez köthető a benntartózkodás lehetősége. Ezt válaszolta Székely  László ombudsman javaslataira az egészségügyért felelős államtitkár. Az alapjogi biztos üdvözölte a kezdeményezése nyomán elindult változtatások szándékát és irányát.

Az alapvető jogok biztosa 2018 decemberében kiadott jelentésében megállapította, hogy a 2010-es ombudsmani vizsgálat és ajánláscsomag dacára eltérő, olykor pedig súlyosan aggályos, indokolatlan korlátozásokat tartalmaznak a kórházakban kezelt gyermekek mellett tartózkodó szülők elhelyezésének feltételei. Ennek hátterében az ombudsman a jogszabályi keretek és a finanszírozási szabályok elégtelenségét azonosította. Székely László szülői panaszbeadványokat kivizsgálva a 2018 végén kiadott jelentésében is a szemléletváltás fontosságát emelte ki, illetve a gyermeki jogokat tiszteletben tartó megoldások alkalmazását kérte a kórházaktól és a szaktárcától. Rámutatott, hogy a 2010-ben megfogalmazott ajánlások teljesítésének elmaradása, a kórházakban a gyermekkel való folyamatos kapcsolattartást, a szülők benntartózkodásának lehetőségét biztosító egységes jogi követelményrendszer, az elhelyezési szint minimális követelményeit szavatoló finanszírozási megoldások hiányában sérül  a jogbiztonság követelménye, csorbulnak az érintett gyermekek jogai.

A jelentésben szerepel az is, hogy önmagában a gyermekkel való benntartózkodást nem lehet díjfizetéshez kötni. A térítésmentes szülői elhelyezés körülményeit, komfortfokozatát rögzítő minimumszabály hiánya azonban épp e jogosultság tényleges érvényesülését gátolja. Így ugyanis a szülő akár a gyermek ágya melletti széken töltheti az éjszakát, az épületben máshol rendelkezésre álló, az osztályon kívüli mosdót használhatja. A biztos kiemelte, hogy ellentétes a törvényi rendelkezésekkel, így sérti a jogállamiság elvét és nem egyeztethető össze a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával sem, hogy egyes házirendekben engedélyhez kötik és térítési díjat írnak elő, ha a szülők a kórházban ápolt gyermekük mellett szeretnének tartózkodni.

Székely László ombudsman felkérte az egészségügyért is felelős emberi erőforrások miniszterét, hogy alkossa meg a felnőtt korú kísérők, tehát a szülők, a törvényes képviselők, más közeli hozzátartozók kórházi benntartózkodását biztosító részletes szabályokat, valamint a méltó elhelyezés körülményeit szavatoló minimumstandardokat, továbbá annak feltételeit, hogy mikor lehet mentesíteni a felnőtt kísérőt térítési díj megfizetése alól. A biztos kezdeményezte a jelenlegi helyzetet folyamatosan javító finanszírozási háttér megteremtését. Javasolta a miniszternek, hogy a jelentést tegye hozzáférhetővé a gyermekek számára fekvőbeteg-ellátást nyújtó valamennyi állami egészségügyi intézmény számára. 

A minisztérium egészségügyért felelős államtitkára válaszában egyetértett a jelentés megállapításaival. Jelezte a biztosnak, hogy az Egészségügyi Szakmai Kollégium Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Tagozatát kérte fel a felnőtt kísérő benntartózkodását szabályozó jelenlegi joganyag felülvizsgálatára, a méltó elhelyezést szavatoló minimumstandardok kapcsán pedig javaslattételre. Az államtitkár ezzel összhangban ígéretet tett a finanszírozási háttér áttekintésére és a benntartózkodásra jogosult személyi kör pontosítására is. A szaktárca az új, teljes körű szabályozási javaslatot a kísérő személyek ellátásának finanszírozására vonatkozó joganyag áttekintése után, a Tagozat javaslata alapján és a minisztériumon belüli egyeztetést követően terjeszti majd elő – tájékoztatta az államtitkár az alapvető jogok biztosát. 

Az alapjogi biztos üdvözölte azt is, hogy a jelentése a minisztérium intézkedése nyomán eljut a gyermekek számára fekvőbeteg ellátást nyújtó valamennyi állami, illetve egyetemi fenntartású egészségügyi intézmény vezetőjéhez. Az államtitkár felhívta az intézményeket, hogy vizsgálják felül a beteg gyermek mellett benntartózkodó szülő elhelyezését érintő szabályzataikat, különös figyelemmel arra, hogy önmagában a benntartózkodásért nem kérhető térítési díj.