null A jövő nemzedékek szószólójának felhívása a házi vízigények kielégítését szolgáló kutak létesítésével kapcsolatos törvényjavaslat visszavonására

Bándi Gyula javasolja és kéri a kormányt, hogy a kiemelt alkotmányos védelmet élvező felszín alatti vízkészletekkel való, a jelen és a jövő nemzedékek vízigényeit is kielégítő fenntartható gazdálkodás feltételeinek megteremtése érdekében vonja vissza a házi vízigény kielégítésére szánt kutak létesítéséről benyújtott törvénymódosító javaslatát. Felhívásának alátámasztására a jövő nemzedékek szószólója emlékeztet a kutak engedélyezési és bejelentési kötelezettségét megszüntető törvénymódosítás veszélyeire és a szabályozás újragondolásának szükségességére. 

A jövő nemzedékek szószólója a vízügyi szakmai szervezetekkel egyetértésben aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Kormány előzetes társadalmi és szakmai egyeztetés nélkül olyan törvényjavaslatot nyújtott be, amely engedély és bejelentés nélkül tenné lehetővé akár 80 méter mélységű háztartási célú kutak létesítését. Ez a felszín alatti vizekkel való fenntartható gazdálkodást és az ivóvízellátás biztonságát közvetlenül veszélyezteti, a hatékony állami védelmet megakadályozhatja.

Ivóvízellátásunk 95 %-a felszín alatti vizekből származik, ezért megóvásuk a ma és a holnap nemzedékeinek egyaránt érdeke. Nem engedhető meg még a kockázata sem annak, hogy az életünk alapját képező felszín alatti vizek elszennyeződjenek, emellett a Nemzeti Vízstratégia szerint számolni kell a túlhasználat okozta negatív következményekkel, miközben az engedély nélküli vízkivételeknek gyakorlatilag nincsen következménye. A nem megfelelő helyen és módon létesített kút elszennyezheti az igénybevett vízbázist, és a szennyezést más, akár a közműves szolgáltatást biztosító vízbázisokkal is összekötheti. 

A szószóló hangsúlyozza, hogy jelen és a jövő nemzedékek közötti igazságos természeti erőforrás megosztás elengedhetetlen feltétele a felszín alatti vizek állami ellenőrzésének fenntartása, a felszín alatti vízhasználók alkotta közösségen belüli érdekkonfliktusok megoldása.
Figyelmeztet arra, hogy a kutak 2016-ban megkezdett felülvizsgálata fontos része a felszín alatti vizek védelmének. A kutak felülvizsgálatával kapcsolatos szabályozás bizonytalansága, a felülvizsgálattal járó költségek nagysága, illetve a kutak megszüntetésének fenyegetettsége okozta félelmek miatt a lakosság egy része az engedélyezési rendszert látja a probléma forrásának. A szószóló e problémák megoldása érdekében javasolja a Kormánynak, hogy e kérdésekre is kiterjedő hatásvizsgálat után önálló programot dolgozzon ki a hazai kutak rendbetételére, helyreállítására, a felszín alatti vizeket veszélyeztető kutak megszüntetésére.

A vízkészletek a kiemelt alkotmányos védelemben részesített közös nemzeti örökség részei, véges javak. Mennyiségi és minőségi védelmük, fenntartásuk és megőrzésük a jövő nemzedékek számára az állam és mindenki Alaptörvényből fakadó kötelezettsége. A felszíni vizek védelme nélkül több alapvető jogunk is sérülhet, az egészséges környezethez vagy a testi és lelki egészséghez való jogon túl az önrendelkezés vagy az esélyegyenlőség joga is. A javaslat elfogadása ellehetetlenítené, hogy az állam igazságos döntést hozzon a természeti erőforrások nemzedékek közötti megosztásáról. Miután a felszín alatti vízkészletek jogszabály által biztosított védelmi szintjében várhatóan jelentős romlás következne be, ez a visszalépés alkotmányjogi tilalmába is ütközik. Alkotmányossági aggályok merülnek fel továbbá a jogbiztonság, az egészséges környezethez, illetve a testi és lelki egészséghez való jog, ezen belül az egészséges ivóvízhez való emberi jog szempontjából. Minderre tekintettel a szószóló javasolja a törvényjavaslat visszavonását.

A jövő nemzedékek szószólójának elvi állásfoglalása a felszín alatti vizek védelmében a http://www.ajbh.hu/documents/10180/2704088/Elvi+állásfoglalás+a+felszín+alatti+vizek+védelmében.pdf oldalon olvasható.