null A pedagógusok polgári engedetlenség formájában történő munkabeszüntetése, valamint annak tudomásulvétele az érintett gyermekek jogaival kapcsolatosan visszásságot idézhet elő

A péceli óvodapedagógusok 2022. október 21. napján tartott polgári engedetlenségi akciója, valamint annak a Péceli Önkormányzat általi tudomásulvétele alkalmas arra, hogy a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye, illetve az érintett gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való joga sérelmének közvetlen veszélyéhez, illetve sérelméhez hozzájáruljon – állapította meg az alapvető jogok biztosa az AJB-702/2023. számú, a mai napon közzétett jelentésében.

A beadványozó civil szervezet a péceli óvodák – a dolgozók polgári engedetlenségi akciója miatti – egynapos bezárása kapcsán fordult az alapvető jogok biztosához. A beadvány szerint 2022. október 21-én polgári engedetlenségi akciót tartottak a péceli önkormányzati fenntartású óvodák, amelyben minden dolgozó részt vett, így az összes óvoda zárva maradt.

A gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való jogát az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdése rögzíti. E védelemre és gondoskodásra a gyermek mindenkivel szemben igényt tarthat. Így a gyermek szülei, családja, az állam és a társadalom valamennyi tagja köteles a gyermek jogait tiszteletben tartani. A Gyermekjogi Egyezmény 18. cikk 3. pontja szerint pedig az Egyezményben részes államok megtesznek minden megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy a dolgozó szülők gyermekei számára biztosítsák olyan szolgáltatások és gyermekőrző intézmények igénybevételének jogát, amelyekre jogosultak. 

Az alapvető jogok biztosa már korábban, a 2022. március 1-jén kiadott felhívásában kiemelte, hogy az alkotmányos jogok érvényesítésére kizárólag jogállami keretek között, alkotmányosan garantált és jogszerű formában kerülhet sor. Ezzel szemben a polgári engedetlenség nem a munkabeszüntetés törvényes eszköze, hanem az alkotmányos kereteken kívül zajló olyan ellenállás, amely az elérni kívánt cél érdekében vállaltan jogellenes. Mindezek a gyermeki jogok érvényesülése során még szigorúbb megítélés alá kell, hogy essenek.

Jelentésében az ombudsman megállapította, hogy hatását tekintve a Péceli óvodai dolgozók általi munkabeszüntetés azt eredményezte, hogy az Önkormányzat által fenntartott óvodák működése – a személyi feltételek hiánya miatt – az adott napon meghiúsult. A beérkezett iratok szerint az Önkormányzat a kollektív munkabeszüntetést tudomásul vette.

Az ombudsman álláspontja szerint az Önkormányzat részéről a megfelelő intézkedés az lett volna, ha a munkajogi következmények kilátásba helyezése mellett dokumentáltan felhívja az érintett dolgozók figyelmét a tervezett munkabeszüntetés jogellenességére, a munkavégzési kötelezettségük teljesítésére, valamint arra, hogy a munkabeszüntetéshez való jogukat kizárólag a sztrájktörvény keretei között gyakorolhatják jogszerűen. Figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat nem így járt el, tárgyilagosan nem állítható, hogy megtett volna minden megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy az érintett gyermekek számára biztosítsa az óvodai ellátás igénybevételének lehetőségét.

A fentiekre tekintettel az alapvető jogok biztosa felkérte Pécel város polgármesterét, hogy az alapvető jogokkal összefüggő visszásság közvetlen veszélye jövőbeli bekövetkezésének megelőzése érdekében a jövőben tegyen meg minden megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy minden érintett gyermek számára biztosítsa az óvodai ellátás igénybevételének lehetőségét.