VÉGREHAJTÓI ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FOGLALT ÁLLÁST AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA

A jogbiztonság követelményével, valamint a hatósági ügyek tisztességes intézéséhez és a jogorvoslathoz való joggal összefüggésben visszásságot okozott a végrehajtó eljárási mulasztása, amikor a végrehajtási kifogást határidőn belül nem terjesztette a bíróság elé – állapította meg vizsgálatában dr. Kozma Ákos ombudsman.
2020. November. 12.

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉST KEZELŐ GYAKORLATTAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FOGLALT ÁLLÁST AZ OMBUDSMAN

Tájékoztatási kötelezettsége elmulasztásával a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonsággal, a tisztességes hatósági eljáráshoz való joggal és a petíciós joggal kapcsolatban visszásságot idézett elő a XIV. Kerületi Rendőrkapitányság, amikor – a védett elektronikus rendszeren keresztül – a bejelentő részére elmulasztotta a válaszadást – állapította meg jelentésében dr. Kozma Ákos. Az alapvető jogok biztosa felkérte az érintett rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a vizsgált ügyben intézkedjen a bejelentő részére szükséges tájékoztatás elektronikus rendszerbe történő feltöltéséről, továbbá a jelentésben feltárt alapvető jogokat érintő visszásságok jövőbeni bekövetkezése lehetőségének megelőzéséről azzal, hogy a közérdekű bejelentések intézése során fokozottan ügyel a vonatkozó előírások maradéktalan betartására.
2020. November. 02.

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FOGLALT ÁLLÁST AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA

A tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét okozta, hogy az ügygazda végrehajtó mulasztása okán az egyébként szünetelő végrehajtási eljárásban a jogalap hiánya ellenére fennállt az ingófoglalás lehetősége – állapította meg jelentésében dr. Kozma Ákos. Az alapvető jogok biztosa felkérte az érintett végrehajtót, hogy a jövőben fordítson kiemelt figyelmet a szünetelésre vonatkozó jogszabályi előírások betartására, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor ügygazda minőségben jár el.
2020. October. 30.

ELHÚZÓDÓ HATÓSÁGI ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FOGLALT ÁLLÁST AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA

A jogbiztonság követelményének sérelme mellett visszásságot okozott a gyermek gondoskodáshoz és védelemhez való jogával összefüggésben egy elhúzódó hatósági eljárás – állapította meg jelentésében az alapvető jogok biztosa.
2020. October. 30.

LAKÁSOTTHONOK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FOGLALT ÁLLÁST AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA

A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat két lakásotthonában, Zircen és Lókúton a járványveszély elhárítása érdekében az országos tiszti főorvos által előírt intézkedéseket, korlátozásokat életbe léptették, és olyan intézkedéseket hoztak, amelyek csökkentették a fertőzés lehetőségét. A gyermekek elhelyezésének tárgyi feltételei mindkét helyszínen megfelelőek voltak – állapította meg dr. Kozma Ákos ombudsman.
2020. October. 29.

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FOGLALT ÁLLÁST AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA

A petíciós jog, a jogbiztonság és a hatósági ügyek tisztességes intézéséhez való alapjogok sérelmét okozta az Információs és Technológiai Minisztérium közérdekű bejelentést kezelő gyakorlata, amely során a bejelentések kezelését kifogásoló beadványokra egyáltalán nem, az ombudsmani megkeresésre jelentős, 16 havi késedelemmel válaszolt – állapította meg jelentésében az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos felkérte az innovációs és technológiai minisztert, hogy intézkedjen a jelentésben feltárt alapvető jogokat érintő visszásságok jövőbeni bekövetkezése lehetőségének megelőzéséről.
2020. October. 29.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG JOGALAPJÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FOGLALT ÁLLÁST AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA ÉS A JÖVŐ NEMZEDÉKEK SZÓSZÓLÓJA

Sérti a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelményét, valamint a tisztességes eljáráshoz való jogot, amennyiben egy helyi hulladékkezelési rendelet nem tartalmazza egyértelműen a számlázás jogalapját a volt zártkerti ingatlanok vonatkozásában – állapította meg egyebek mellett az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese. Dr. Kozma Ákos és dr. Bándi Gyula felkérte az érintett település jegyzőjét, hogy a lakossági megkereséseket a jövőben érdemben válaszolja meg, valamint felkérte a polgármestert, hogy gondoskodjon a hulladékgazdálkodás rendjére vonatkozó önkormányzati rendelet megfelelő módosításáról, kiegészítéséről.
2020. October. 13.

ÖZVEGYI NYUGDÍJ ELBÍRÁLÁSÁT ÉRINTŐ ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FOGLALT ÁLLÁST AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA ÉS A NEMZETISÉGI OMBUDSMANHELYETTES

A jogállamiság elvéből eredő tisztességes eljáráshoz fűződő alapjoggal kapcsolatban visszásságot eredményezett az elhúzódó eljárás, amelynek során a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság munkatársai nem tartották be az Általános közigazgatási rendtartásban (Ákr.-ben) előírt határidőt – állapította meg közös jelentésében az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségi ombudsmanhelyettes. Dr. Kozma Ákos és dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet felkérte a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatóját, hogy ismételten hívja fel a hatóság munkatársainak a figyelmét a közigazgatási hatósági eljárás garanciális alapelveinek megfelelő ügyintézésre, illetve az Ákr. 50. § szakasza által előírt ügyintézési határidők betartására.
2020. October. 12.

Jogszabály-módosítást javasol a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjképzésére vonatkozóan az ombudsman

Sérti a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság elvét a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó rendeleti szabályozás, mert nem felel meg a törvényben kapott felhatalmazásnak. A biztosítók által alkalmazott túlzott mértékű károkozói pótdíj torzítja a jogalkotó akaratát tükröző bonus-malus rendszer érvényesülését – állapította meg az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos ezért felkérte a pénzügyminisztert, hogy fontolja meg a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet olyan tárgyú módosítását, amelynek eredményeként a szabályozás egyértelműen rendezi a kártörténeti adatok biztosítók által történő felhasználásának szabályait és a károkozói pótdíjat – mint alkalmazott díjemelési együttható értékét – korlátok közé szorítja.
2020. September. 15.

LAKOSSÁGI HULLADÉKÉGETÉSSEL KAPCSOLATBAN FOGLALT ÁLLÁST AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA ÉS A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ÉRDEKEINEK VÉDELMÉT ELLÁTÓ HELYETTESE

Lakossági hulladékégetések esetén bizonytalanság van a jogalkalmazás, különösen a közvetett és közvetlen bizonyítási eszközök alkalmazhatósága tekintetében – állapította meg közös jelentésében az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese. Dr. Kozma Ákos ombudsman ezért egyebek mellett olyan szakmai iránymutatás kiadását kezdeményezte a környezetért felelős agrárminiszternél, amely a hatóságok számára megfelelő eligazítást nyújt a bizonyítás módjához, a közvetlen és közvetett bizonyítékok megválasztásához és értékeléséhez.
2020. September. 14.

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS KEZELÉSÉT ÉRINTŐ ÜGYBEN FOGLALT ÁLLÁST AZ OMBUDSMAN

A petíciós jog, a jogbiztonság és a hatósági ügyek tisztességes intézéséhez való alapjogok sérelméhez vezetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) terhelő tájékoztatási kötelezettség elmaradása, illetve késedelme a hozzá érkezett közérdekű bejelentések intézése során – állapította meg az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos felkérte a NAV vezetőjét, hogy intézkedjen a jelentésben feltárt visszásságok jövőbeni bekövetkezése lehetőségének a megelőzése érdekében.
2020. August. 12.

BETEGTÁJÉKOZTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ÜGYBEN FOGLALT ÁLLÁST AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA

Sérti a beteg döntési szabadságát, és ezzel az önrendelkezéshez való joggal összefüggő visszásságot valósít meg az az eljárás, amelynek során előzetesen, még a beavatkozás szükségességének konkrét felmerülte előtt beleegyező nyilatkozatot íratnak alá a szülő nővel a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházban – állapította meg az alapvető jogok biztosa. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a szóbeli tájékoztatás rövid kivonatának hiánya a dokumentációban, a beleegyező nyilatkozatok olvashatatlanságának ténye, valamint a zárójelentés hibás volta a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okoz. Dr. Kozma Ákos többek között felkérte az emberi erőforrások miniszterét, fontolja meg a megfelelő szakértők bevonásával az egységes, minőségi betegtájékoztatók kidolgozási folyamatának a megindítását.
2020. August. 12.