Ellentmondó szabályok, hiányzó programok - az ombudsman a külföldi állampolgárságú gyermekek oktatáshoz való jogáról

A hazánkban tartózkodó nem magyar állampolgár gyermekek a magyarokéval azonos feltételek mellett vehetik igénybe az óvodai nevelést, a magyar jog szerinti tanköteles kort elérése után pedig az iskolai nevelést-oktatást – emlékeztet jelentésében Székely László. Az alapvető jogok biztosa jelzések és sajtóhírek alapján hivatalból indított vizsgálatának jelentésében arra is felhívta a figyelmet, hogy a nem magyar állampolgár gyermek oktatását is szabályozó köznevelési törvény előírásai nincsenek összhangban az ágazati törvényekben foglalt rendelkezésekkel és a fogalomhasználat sem következetes.
2015. December. 18.

A nemzetiségek napján - Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes üzenete

Több mint két évtizede, 1992. december 18-án fogadta el az Egyesült Nemzetek Szervezete a Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozatot.
2015. December. 18.

Német gyermekek magyar nevelőszülőknél - a jelzőrendszeri tagoktól fokozottabb figyelmet, a szaktárcától alaposabb tájékoztatást vár az ombudsman

Nem értesültek a gyermekek védelmére hivatott hatóságok arról, hogy németországi állami gondoskodásból magyar nevelőszülőkhöz kerültek odahaza súlyosan veszélyeztetett gyermekek. Így a magyar hatóságok és szolgáltatók akkor sem tudtak volna feltétlenül intézkedni, amennyiben a magyarul nem beszélő, idegen környezetbe költöztetett gyermekek jogai hazánkban sérültek volna. Az alapvető jogok biztosa jelentésében az emberi erőforrások miniszteréhez fordult ajánlásával: külföldi állampolgárságú gyermek magyarországi elhelyezéséről legalább megyei szinten tájékoztassák a védelemre kötelezett gyámhatóságot.
2015. December. 09.

Az ombudsman az Alkotmánybírósághoz fordul a menedékkérők tömeges áthelyezésével kapcsolatos jogi aggodalmak tisztázására

Az alapvető jogok biztosa kérdéseket fogalmazott meg az Alkotmánybíróságnak az Európai Unió azon határozatával kapcsolatban, amely szerint a kiválasztás elveinek és szabályainak rögzítése nélkül más tagállamokba irányítandó csoportokat kell kiválasztani és őket további eljárások lefolytatása céljából más uniós tagállamba kell áthelyezni.
2015. December. 03.

Jogbiztonságot és tisztességes ügyintézést - az ombudsman egy közérdekű bejelentés sorsáról

Sérült a jogbiztonság és a hatósági ügyek tisztességes intézéséhez való alapjog – állapította meg Székely László ombudsman egy közérdekű bejelentés sorsát panaszoló beadvány kivizsgálása nyomán. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ugyanis nem tartotta be a hozzá továbbított közérdekű bejelentés elbírálására rendelkezésére álló 30 napos határidőt, és a bejelentőt nem is értesítette az eljárás elhúzódásáról. A biztosnak küldött panaszban az is szerepelt, hogy bár a Hivatal szabálytalanságokat állapított meg, felelősségre vonást nem kezdeményezett.
2015. December. 01.

Visszatérés a törvényhez - az ombudsman felhívására hatályon kívül helyeztek egy aggályos helyi szociális rendeletet

A törvényi rendelkezésekhez képest leszűkítette, a településen állandó lakóhellyel rendelkezőkre korlátozta az ellátásra jogosultak körét helyi szociális rendeletében a nógrádmegyeri önkormányzat – állapította meg egy panaszbeadvány vizsgálatában az alapvető jogok biztosa. Székely László ajánlására az önkormányzat hatályon kívül helyezte a szociális biztonsághoz való jogot sértő rendeletet.
2015. November. 25.

Az ombudsman a közfoglalkoztatási rendszerrel kapcsolatos egyes aggályokról

A közfoglalkoztatási programok megvalósítása kapcsán kifejezetten a megyét érintő, specifikus jellegű visszásságok nincsenek Jász-Nagykun-Szolnok megyében – állapította meg az alapvető jogok biztosának vizsgálata. Ugyanakkor viszont az ombudsman jelentése több olyan akut, rendszerszintű működési zavarra, rugalmatlanságra, a kiszámíthatatlanságot magában hordozó elemre hívja fel a figyelmet, amely országosan is érzékelhető. Ilyen egyebek között a helyi igényeket figyelmen kívül hagyó képzés, vagy például az a szabályozás, amely nem engedi meg a jól dolgozó, vagy szakképzett közfoglalkoztatott anyagi elismerését.
2015. November. 23.

Sorskérdés a gyermekek jogainak érvényesülése és az oktatás ügye. Az alapvető jogok biztosának üzenete a gyermekek jogainak napján

Az alapvető jogok biztosa, Székely László szerint ma aktuálisabb, mint bármikor a Gyermekjogi Egyezmény egyetemes üzenete, a benne foglalt jogok, a gyerekek legfőbb érdekeinek magas szintű védelme. A terror, a tragédiák árnyékában szólni kell a megelőzés fontosságáról. Arról, milyen hatékony eszközökkel érhető el, hogy a gyermekek és fiatalok ne maradjanak oktatás, segítség és védelem, valódi életkilátások nélkül, mert ezek híján, a társadalom perifériájára kerülve kiszolgáltatottak lehetnek a szélsőséges nézeteknek.
2015. November. 20.

Az ombudsman a kéményseprő-ipari közszolgáltatás szabályozásának visszásságairól

Gyakori, hogy a szolgáltató nem ellenőrzi, nem tisztítja a kéményeket, a használaton kívüli kémények után is szolgáltatási díjat szed és sokszor felesleges munkálatok elvégzésére kötelezi a tulajdonosokat, ami ellen nincs jogorvoslat – panaszolták beadványokban az ombudsmannak. A biztos az önkényes jogalkalmazás megelőzésére a különböző kéményfajták pontos, életszerű meghatározását sürgeti és a tulajdonos rendelkezési jogát csak az élet- és vagyonbiztonság védelmével összefüggésben tartja korlátozhatónak.
2015. November. 11.

Az ombudsman a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének problémáiról

Az elmúlt évben több panaszbeadvány érkezett az ombudsmanhoz, amelyben a szülők azt sérelmezték, hogy sajátos nevelési igényű, integráltan nevelhető, oktatható gyermekük – megfelelő szakemberek hiánya miatt – nem részesül a nevelési tanácsadó, illetve a szakértői bizottság által javasolt fejlesztő nevelésben, oktatásban. Az alapvető jogok biztosa vizsgálati jelentésében több visszásságot is megállapított és intézkedéseket kezdeményezett.
2015. November. 09.

Támogatták a szaktárcák az ombudsmani ajánlást - konstruktív és gyors jogszabály-módosítás a közfoglalkoztatottak szociális biztonságáért

Az alapvető jogok biztosának ajánlását követően három szaktárca együttműködése révén példás gyorsasággal sikerült korrigálni egy, a közfoglalkoztatottak alapjogai szempontjából aggályos szabályozási hiányosságot. Az ombudsman bízik abban, hogy más kiszolgáltatott csoport védelme érdekében, más ügyben is sikerül ilyen gyors eredményt felmutatni.
2015. November. 06.

A gyermekek jogismeretéért, jogtudatosságáért és jogérvényesítéséért - megalakult a JOG-OK munkacsoport

Az alapvető jogok biztosa, Székely László kezdeményezésére a tág értelemben vett jogvédelem területén tevékenykedő állami intézmények és civil-szakmai szereplők közreműködésével tartotta meg alakuló ülését a JOG-OK munkacsoport az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában. Az eddig egyedülálló együttműködés célja, hogy az eltérő szerep- és feladatkörű intézmények közötti párbeszéddel, információáramlással, illetve tapasztalatcserével támogassa a gyermekek, a fiatalok jogismeretének gyarapítását, jogtudatosságuk fejlesztését, ezzel jogérvényesítését.
2015. October. 22.