TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS ELHÚZÓDÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FOGLALT ÁLLÁST AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA

A hatósági ügyek tisztességes intézésével összefüggő visszásságot okozott Sukoró Község Önkormányzatának egy elhúzódó eljárása, amelynek következtében sérült a kérelmező jogbiztonsághoz való joga is, továbbá a rászoruló szociális biztonsághoz fűződő jogával összefüggésben is visszásságot okozott – állapította meg az ombudsman.
2020. november. 13.

JOGOSULATLANUL FELVETT TÁMOGATÁS VISSZAFIZETTETÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS JOGSZERŰSÉGÉT VIZSGÁLTA AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA

Az ingatlanvagyon hasznosíthatóságának vizsgálatát mellőző hatósági gyakorlat alkalmas arra, hogy a szociális ellátás igénybevételére kényszerülő rászorulókat hátrányos helyzetbe hozza, életkörülményeiket tovább nehezítse, végső soron pedig alapvető jogaik sérelmét idézze elő – állapította meg jelentésében az ombudsman. Dr. Kozma Ákos a feltárt alapjogi visszásságok jövőbeni bekövetkezésének megelőzése érdekében felkérte a Somogy Megyei Kormányhivatal vezetőjét, hogy az ingatlan hasznosíthatóságának vizsgálatával összefüggő jogszerű gyakorlat alkalmazására hívja fel az első fokon eljáró járási hivatalok vezetőinek figyelmét.
2020. november. 12.

VÉGREHAJTÓI ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FOGLALT ÁLLÁST AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA

A jogbiztonság követelményével, valamint a hatósági ügyek tisztességes intézéséhez és a jogorvoslathoz való joggal összefüggésben visszásságot okozott a végrehajtó eljárási mulasztása, amikor a végrehajtási kifogást határidőn belül nem terjesztette a bíróság elé – állapította meg vizsgálatában dr. Kozma Ákos ombudsman.
2020. november. 12.

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉST KEZELŐ GYAKORLATTAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FOGLALT ÁLLÁST AZ OMBUDSMAN

Tájékoztatási kötelezettsége elmulasztásával a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonsággal, a tisztességes hatósági eljáráshoz való joggal és a petíciós joggal kapcsolatban visszásságot idézett elő a XIV. Kerületi Rendőrkapitányság, amikor – a védett elektronikus rendszeren keresztül – a bejelentő részére elmulasztotta a válaszadást – állapította meg jelentésében dr. Kozma Ákos. Az alapvető jogok biztosa felkérte az érintett rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a vizsgált ügyben intézkedjen a bejelentő részére szükséges tájékoztatás elektronikus rendszerbe történő feltöltéséről, továbbá a jelentésben feltárt alapvető jogokat érintő visszásságok jövőbeni bekövetkezése lehetőségének megelőzéséről azzal, hogy a közérdekű bejelentések intézése során fokozottan ügyel a vonatkozó előírások maradéktalan betartására.
2020. november. 02.

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FOGLALT ÁLLÁST AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA

A tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét okozta, hogy az ügygazda végrehajtó mulasztása okán az egyébként szünetelő végrehajtási eljárásban a jogalap hiánya ellenére fennállt az ingófoglalás lehetősége – állapította meg jelentésében dr. Kozma Ákos. Az alapvető jogok biztosa felkérte az érintett végrehajtót, hogy a jövőben fordítson kiemelt figyelmet a szünetelésre vonatkozó jogszabályi előírások betartására, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor ügygazda minőségben jár el.
2020. október. 30.

ELHÚZÓDÓ HATÓSÁGI ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FOGLALT ÁLLÁST AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA

A jogbiztonság követelményének sérelme mellett visszásságot okozott a gyermek gondoskodáshoz és védelemhez való jogával összefüggésben egy elhúzódó hatósági eljárás – állapította meg jelentésében az alapvető jogok biztosa.
2020. október. 30.

LAKÁSOTTHONOK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FOGLALT ÁLLÁST AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA

A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat két lakásotthonában, Zircen és Lókúton a járványveszély elhárítása érdekében az országos tiszti főorvos által előírt intézkedéseket, korlátozásokat életbe léptették, és olyan intézkedéseket hoztak, amelyek csökkentették a fertőzés lehetőségét. A gyermekek elhelyezésének tárgyi feltételei mindkét helyszínen megfelelőek voltak – állapította meg dr. Kozma Ákos ombudsman.
2020. október. 29.

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FOGLALT ÁLLÁST AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA

A petíciós jog, a jogbiztonság és a hatósági ügyek tisztességes intézéséhez való alapjogok sérelmét okozta az Információs és Technológiai Minisztérium közérdekű bejelentést kezelő gyakorlata, amely során a bejelentések kezelését kifogásoló beadványokra egyáltalán nem, az ombudsmani megkeresésre jelentős, 16 havi késedelemmel válaszolt – állapította meg jelentésében az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos felkérte az innovációs és technológiai minisztert, hogy intézkedjen a jelentésben feltárt alapvető jogokat érintő visszásságok jövőbeni bekövetkezése lehetőségének megelőzéséről.
2020. október. 29.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG JOGALAPJÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FOGLALT ÁLLÁST AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA ÉS A JÖVŐ NEMZEDÉKEK SZÓSZÓLÓJA

Sérti a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelményét, valamint a tisztességes eljáráshoz való jogot, amennyiben egy helyi hulladékkezelési rendelet nem tartalmazza egyértelműen a számlázás jogalapját a volt zártkerti ingatlanok vonatkozásában – állapította meg egyebek mellett az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese. Dr. Kozma Ákos és dr. Bándi Gyula felkérte az érintett település jegyzőjét, hogy a lakossági megkereséseket a jövőben érdemben válaszolja meg, valamint felkérte a polgármestert, hogy gondoskodjon a hulladékgazdálkodás rendjére vonatkozó önkormányzati rendelet megfelelő módosításáról, kiegészítéséről.
2020. október. 13.

ÖZVEGYI NYUGDÍJ ELBÍRÁLÁSÁT ÉRINTŐ ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FOGLALT ÁLLÁST AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA ÉS A NEMZETISÉGI OMBUDSMANHELYETTES

A jogállamiság elvéből eredő tisztességes eljáráshoz fűződő alapjoggal kapcsolatban visszásságot eredményezett az elhúzódó eljárás, amelynek során a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság munkatársai nem tartották be az Általános közigazgatási rendtartásban (Ákr.-ben) előírt határidőt – állapította meg közös jelentésében az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségi ombudsmanhelyettes. Dr. Kozma Ákos és dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet felkérte a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatóját, hogy ismételten hívja fel a hatóság munkatársainak a figyelmét a közigazgatási hatósági eljárás garanciális alapelveinek megfelelő ügyintézésre, illetve az Ákr. 50. § szakasza által előírt ügyintézési határidők betartására.
2020. október. 12.

Jogszabály-módosítást javasol a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjképzésére vonatkozóan az ombudsman

Sérti a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság elvét a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó rendeleti szabályozás, mert nem felel meg a törvényben kapott felhatalmazásnak. A biztosítók által alkalmazott túlzott mértékű károkozói pótdíj torzítja a jogalkotó akaratát tükröző bonus-malus rendszer érvényesülését – állapította meg az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos ezért felkérte a pénzügyminisztert, hogy fontolja meg a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet olyan tárgyú módosítását, amelynek eredményeként a szabályozás egyértelműen rendezi a kártörténeti adatok biztosítók által történő felhasználásának szabályait és a károkozói pótdíjat – mint alkalmazott díjemelési együttható értékét – korlátok közé szorítja.
2020. szeptember. 15.

LAKOSSÁGI HULLADÉKÉGETÉSSEL KAPCSOLATBAN FOGLALT ÁLLÁST AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA ÉS A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ÉRDEKEINEK VÉDELMÉT ELLÁTÓ HELYETTESE

Lakossági hulladékégetések esetén bizonytalanság van a jogalkalmazás, különösen a közvetett és közvetlen bizonyítási eszközök alkalmazhatósága tekintetében – állapította meg közös jelentésében az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese. Dr. Kozma Ákos ombudsman ezért egyebek mellett olyan szakmai iránymutatás kiadását kezdeményezte a környezetért felelős agrárminiszternél, amely a hatóságok számára megfelelő eligazítást nyújt a bizonyítás módjához, a közvetlen és közvetett bizonyítékok megválasztásához és értékeléséhez.
2020. szeptember. 14.