null Kollektív jogérvényesítési lehetőséget a környezetszennyezés okozta jogsérelmek esetén is - a jövő nemzedékek szószólójának javaslata az új polgári perrendtartás törvényi szabályainak kiegészítésére

A jövő nemzedékek szószólója törvényben biztosított jogszabály-kezdeményezési jogosultságával élve javaslatot tesz a polgári perrendtartásról szóló törvényjavaslat kiegészítésére annak érdekében, hogy környezetszennyezés okozta kollektív jogsérelem esetén is - ide értve az abból fakadó vagyoni kárt és egészségkárosodást - lehetővé váljon a társult per új jogintézményének alkalmazása.

Az állampolgári jogérvényesítés ígéretes új eszköze lehet a társult per jogintézményének megteremtése, amely az azonos élethelyzetből fakadóan azonos sérelmet szenvedett állampolgárok számára lehetővé teszi érdekeik kollektív védelmét. Az új jogintézmény mindamellett a javasolt törvényi szabályozás alapján egyelőre csak szűk körben (fogyasztói szerződésből eredő követelés érvényesítése céljából, illetve munkaügyi perben) lenne használható. Nem tartoznának ebbe a körbe a környezetszennyezés okozta jogsérelmek, holott ezek tipikusan sok állampolgárt érintenek, így kézenfekvő lenne számukra is megnyitni a kollektív jogérvényesítés lehetőségét.

Annál inkább fontos volna ez, mert a tapasztalat szerint az ilyen sérelmet elszenvedők egyénileg ritkán vállalják a jogi út igénybevételét, közösen, szervezetten azonban jó eséllyel bírósághoz fordulnának. Vizsgálatai során az ombudsmani hivatal is számos olyan üggyel találkozott, ahol fennáll a környezeti kárból származó, számos állampolgárt érintő azonos jellegű jogsérelem, ennek ellenére kevesen vállalják a per indítását. Ezekre az esetekre pontosan illik a törvényjavaslat indoklása: „a kollektív jogérvényesítés által biztosított hatékonysági előnyök nélkül a jogvédelem meghiúsulhatna, mivel egyéni perindításra valószínűleg nem kerülne sor". A társult per lehetővé tétele ezen változtatna, ami komolyan hozzájárulhatna az egészséges környezethez való alkotmányos alapjog érvényesítéséhez, kikényszeríthetőségéhez. Emellett „a szennyező fizet elve" ilyen módon való érvényre juttatása várhatóan visszatartó erőt jelentene a környezetkárosító tevékenységekkel szemben.

Mindezek alapján dr. Szabó Marcel kezdeményezi a polgári perrendtartásról szóló T/11900. számú törvényjavaslat 583. § (2) bekezdésének kiegészítését annak érdekében, hogy társult per indítható legyen „emberi beavatkozás vagy mulasztás hatására megjelenő környezeti kár megtérítése iránti vagy a kialakult környezeti állapot miatt bekövetkező egészség- vagy vagyoni károsodáshoz kapcsolódó igényérvényesítő perben". A jövő nemzedékek szószólója bízik abban, hogy indítványával egyetért az Igazságügyi Minisztérium, az Országgyűlés Törvényalkotási, valamint Igazságügyi bizottsága, és az Országgyűlés elfogadja azt.