null Az alapvető jogok biztosa egy beszédfogyatékos tanuló fejlesztésének elmaradásáról

A fogyatékossággal élő tanulók jogainak védelmére, a rájuk vonatkozó garanciális szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet Székely László ombudsman egy panaszügy nyomán kiadott jelentésében. Egy beszédfogyatékos, sajátos nevelési igényű tanuló egy éven át nem részesült megfelelő fejlesztésekben, miután szülei a szakértői bizottság kihagyásával a kijelölt intézményhez képest más iskolába íratták be, az új iskola álláspontja szerint pedig a szakértői véleményben foglaltak nem segítették volna a gyermek fejlődését. 


Egy édesanya fordult a biztoshoz azzal, hogy gyermeke egy budapesti általános iskolában nem kapja meg a szakértői véleményben foglalt fejlesztéseket. Sérelmezte, hogy a szükséges iskolai fejlesztések hiányában a gyermeknél önhibáján kívül tanulásbeli elmaradásokat állapítottak meg, emiatt pedig a gyámhatóság eljárást indított ellenük. A panaszos beszédfogyatékossággal élő, sajátos nevelési igényű gyermeke számára a szakértői bizottság kijelölt egy iskolát. A szülők azonban azzal a tanintézettel elégedetlenek voltak, ezért kérték, hogy a gyermeket – testvéreivel együtt – egy másik iskolába vegyék fel. A kiválasztott iskola a panaszos gyermekét annak ellenére felvette, hogy alapdokumentuma szerint csak az autizmus spektrumzavarral és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók számára biztosít nevelést-oktatást, a beszédfogyatékossággal élő tanulók számára nem.
Mindezt összefoglalva a biztos jelentése hangsúlyozta, hogy a sajátos nevelési igényű tanulónak joga, hogy a jogosultságának megállapításától kezdve különleges bánásmód keretében, állapotának megfelelő pedagógiai ellátásban részesüljön. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. A bizottság javaslatot tesz a megfelelő általános iskolára, illetve megfogalmazza a tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos sajátos követelményeket, fejlesztési feladatokat, ezek javasolt időkeretét. A gyermek legjobb érdekének védelmében a szülő iskolaválasztási joga emiatt indokoltan korlátozott: csak azon intézmények közül választhat, amelyek rendelkeznek a szükséges szakmai, személyi, tárgyi feltételekkel. Az ombudsman felhívta arra is a figyelmet, hogy ha egy sajátos nevelési igényű tanuló iskolát kíván változtatni, akkor e szándékáról a tanuló szülőjének írásban tájékoztatnia kell a szakértői bizottságot.
A biztos a panaszolt ügyben a gyermek jogának sérelmét állapította meg. Az iskola ugyanis a tanulót annak ellenére vette át, hogy tudott a tanuló sajátos nevelési igényéről és az ahhoz szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításának szükségességéről, miközben e speciális tevékenységek nem szerepeltek az alapdokumentumában meghatározott köznevelési feladatok között. Az iskola a jogbiztonság követelményét is megsértette, mivel figyelmen kívül hagyta, hogy a szakértői bizottság nem ezt a tanintézményt jelölte ki a gyermek számára. 
Székely László ombudsman hangsúlyozta, hogy az egyenlő bánásmód követelménye az oktatás területén olyan pozitív intézkedéseket vár el, amelyek lehetővé teszik az egyén helyzetéből adódó hátrányok csökkentését. Az iskola, ha a gyermeket felvette, nem mentesülhet ezen feladatok alól arra hivatkozva, hogy a tanuló oktatására a szakértői bizottság másik iskolát jelölt ki.
A biztos arra is felhívta a figyelmet, hogy az iskolák számára ilyen esetekben szükségszerű a szakértői bizottságok vizsgálatának, adott esetben a korábbi szakértői vélemények felülvizsgálatának kezdeményezése, de a szülő egyetértése mellett. Ha a szakértői bizottsági eljárás kezdeményezésével a szülő nem ért egyet, akkor az egyetértés pótlására az iskolának gyermekvédelmi, köznevelési hatósági eljárások indítására van lehetősége. Az ombudsman jelentése rögzíti, hogy az iskolának a szakértői véleményben előírt, szükséges pozitív intézkedéseket a tanuló érdekében addig is meg kell tennie, amíg a szakértői bizottság vizsgálata folyamatban van, amíg kiadják az új vagy felülvizsgált szakértői véleményt. Az iskola szülői egyetértés hiányában ugyan kezdeményezte a szakértői vélemény felülvizsgálatát, de ezzel párhuzamosan egy tanéven keresztül nem biztosította a szakértői véleményben megfogalmazott fejlesztéseket, mert álláspontja szerint a gyermek más irányú fejlesztése jobban tudná segíteni a fejlődését. A biztos megállapította, hogy az iskola ezzel megfosztotta a tanulót az őt jogszerűen megillető előnyben részesítéstől, nem gondoskodott megfelelően a rábízott gyermekről. A biztos a tankerületi központ gyakorlata kapcsán is visszásságot tárt fel, mert a tankerületi központnak a szülői kérelemre indult vizsgálata megerősítette az iskola jogilag aggályos gyakorlatát.
Az alapvető jogok biztosa felkérte a tankerületi központ elnökét, hogy hívja fel az oktatási-nevelési intézmény vezetőjének a figyelmét a sajátos nevelési igényű tanulók felvételével, átvételével kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek következetes betartásának fontosságára. Az igazgatónál kezdeményezte, hogy a tanuló számára a szakértői vélemény felülvizsgálatáig biztosítsa a jelenleg érvényes szakértői véleményben foglalt valamennyi fejlesztést, és tegyen meg minden szükséges, rendelkezésére álló intézkedést a gyermek állapotának megfelelő szakértői vélemény felülvizsgálata érdekében.