null Az alapvető jogok biztosa az óvodai ügyelet biztosításával kapcsolatos jogsértő gyakorlatról

Egy panaszügy vizsgálata során az alapjogi biztos megállapította, hogy egy sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadó intézményben aggályos és jogsértő módon tartottak az iskolaival párhuzamosan „óvodai szünetet”, annak előkészítése, illetve megszervezése során pedig az alapvető jogi garanciákat is figyelmen kívül hagyták. Székely László ombudsman az érintett szülők, gyermekek jogainak védelmében a jogszerű gyakorlat helyreállítását kezdeményezte.

Egy panaszos édesanya fordult a biztoshoz azzal, hogy a Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe (Szellő EGYMI) járó óvodás gyermeke számára a fenntartó az iskolásokhoz hasonlóan az őszi és téli „szünetben” egy másik intézményt, a Miklós téri EGYMI-t jelölte ki az ügyelet helyszínéül. A szülő beadványában sérelmezte, hogy a kijelölt intézményben nincs óvodai ellátás, a tárgyi, és a személyi feltételek nem biztosítottak az ügyeletre szoruló, sajátos nevelési igényű, integráltan nem nevelhető óvodások számára. 

A biztos vizsgálatot indított, és jelentésében rámutatott arra, hogy a többcélú feladatokat ellátó EGYMI-k keretében működő iskolai szervezeti egységben az általános iskolákra, az óvodai szervezeti egységben pedig az óvodákra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ezek pedig nem cserélhetőek fel egymással. Ez azért lényeges, mert a Szellő EGYMI keretében működő óvodai egység ugyanúgy tartott az év során őszi és téli szünetet, mint az iskolai egység. Az intézmény ráadásul az ügyeletről szóló értesítésben nem is nevesítette a kijelölt intézményt, az csak később vált ismertté, hogy mind az óvodások, mind az iskolások számára a Miklós téri EGYMI lesz az ügyeletes.

A biztos felhívta a figyelmet arra, hogy az éves munkaterv elfogadásakor az óvodai év nevelési rendjéről a nevelőtestületnek kell döntenie, az óvodára ugyanakkor nem vonatkozik az iskolai tanév rendjéről szóló rendelet. A nevelési év az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart, ebből következik, hogy az óvodákban nincsenek a nevelési év közben az iskolához hasonló szünetek. Ugyanakkor az óvodában lehetnek kvázi szünetek, így óvodai nevelés nélküli munkanapok, amelynek száma az öt napot nem haladhatja meg, sőt az óvoda nyáron zárva is tarthat, de ezeken a napokon – a szülő igénye esetén – a gyermek felügyeletét biztosítani kell, amelyre egy másik intézményben kerülhet sor. 

Az ombudsman mindezekre tekintettel jelentésében megállapította azt, hogy a jogállamiság elvét sértő módon a Szellő EGYMI az óvodában az iskolákra vonatkozó szabályok szerint őszi és téli szünetet adott ki, ami az adott intézményben biztosított ügyelet hiányában az érintett szülők számára jelentős nehézségeket jelentett. A biztos kiemelte, hogy az önkényes eljárás alkalmas volt arra is, hogy a sajátos nevelési igényű óvodás gyermek legjobb érdekének megfelelő eljárás elvét is sértse.

A nevelés nélküli napokon biztosított óvodai felügyelettel kapcsolatosan is tett megállapításokat az ombudsmani jelentés. A biztos arra hívta fel a figyelmet, hogy csak olyan intézmény láthat el óvodai ügyeletet, amely feljogosított az óvodai köznevelési alapfeladatra. Egyértelmű ugyanis, hogy ez az alapgaranciája annak, hogy rendelkezésre álljanak az óvodai neveléshez szükséges működési, tárgyi és személyi feltételek. 

A vizsgálat feltárta, hogy az ügyeletesnek kijelölt Miklós téri EGYMI óvodai alapfeladatot nem láthat el. A biztos álláspontja szerint a vonatkozó jogszabályok figyelmen kívül hagyásával zajló gyakorlat nem egyeztethető össze a jogállamiság elvével, következményei miatt pedig alkalmas arra, hogy a gyermekek jogait is sértse. Az ombudsman rámutatott, hogy aggályos az a felhívás, amelyet az óvodai ügyeletet biztosító intézmény nevének és helyszínének nyilvánosságra hozatala nélkül hirdettek meg, ami tehát nem biztosította az érintett szülők számára az óvodai ügyelet igénybevételével kapcsolatos információkat. Az információhiány megakadályozta, hogy a sajátos nevelési igényű, integráltan nem nevelhető gyermekeik számára a „szünet” ideje alatti óvodai ellátást vegyenek igénybe. 

Az alapjogi biztos felhívta mind a fenntartó Észak-Budai Tankerület, mind pedig a Szellő EGYMI intézményvezetőjét az óvodai ügyelet megszervezésének jogszerű, az érintett gyermekek legjobb érdekének érvényesülését szolgáló gyakorlatának kialakítására.