null Civil Konzultációs Testület OPCAT - Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

 

 

Az alapvető jogok biztosa a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: OPCAT) 3. cikke szerinti nemzeti megelőző mechanizmusként, a Magyarországon nyilvántartásba vett és működő szervezetek szabadságuktól megfosztott személyekkel való bánásmód területén szerzett kiemelkedő gyakorlati és/vagy magas szintű elméleti ismereteinek hasznosítása céljából Civil Konzultációs Testületet (a továbbiakban: CKT) hoz létre. A CKT javaslataival és észrevételeivel segíti a nemzeti megelőző mechanizmus munkáját. A CKT meghívott és pályázat útján kiválasztott tagokból áll.

Az alapvető jogok biztosa

 

felhívással

 

fordul azokhoz a hazai civil szervezetekhez, amelyek a nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak ellátását a CKT pályázat útján kiválasztott tagjaként segíteni kívánják.

 

A CKT működése

 

A CKT üléseit, szükség szerint, de legalább évente két alkalommal, a helyszín, az időpont és a napirend megjelölésével az alapvető jogok biztosa hívja össze. A CKT nem jogi személy, működésének személyi és tárgyi feltételeiről az alapvető jogok biztosa gondoskodik. A tagokat e tevékenységükért sem díjazás, sem költségtérítés nem illeti meg.

 

A Civil Konzultációs Testület tagjai:

 

  • javaslatot tehetnek a nemzeti megelőző mechanizmus éves látogatási tervének tartalmára, valamint a vizsgálati prioritásokra;
  • indítványozhatják egyes fogva tartási helyek meglátogatását;
  • a fogva tartási helyek sajátosságaira tekintettel, speciális ismeretekkel rendelkező szakértő felkérését javasolhatják, aki az általuk képviselet szervezet munkatársa is lehet;
  • véleményezik a nemzeti megelőző mechanizmus munkamódszereit, jelentéseit, tájékoztató kiadványait, valamint egyéb publikációit;
  • megvitatják a nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak ellátására felhatalmazott munkatársak képességeinek fejlesztéséhez szükséges képzési tervet;
  • lehetőségeik szerint részt vesznek a nemzeti megelőző mechanizmus által szervezett konferenciákon, műhelybeszélgetéseken, kiállításokon és más rendezvényeken.

 

A tagság időtartama: 3 év

 

A jelentkezés feltételei:

A Civil Konzultációs Testület pályázat útján kiválasztott tagja lehet bármely, Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, amelynek tevékenysége a pályázat kiírását megelőző öt évben, a szabadságuktól megfosztott személyek jogainak, és érdekeinek védelmére irányult, illetve Magyarországon az OPCAT 4. cikke szerinti fogva tartási helyeken tartózkodó személyekkel való bánásmódot vizsgálta.

A pályázathoz mellékelni kell:

  • A pályázó szervezet nyilvántartásba vételét igazoló jogerős bírói végzés másolatát.
  • A pályázó szervezetnek a hazai fogva tartási helyeken tartózkodó személyek jogainak és érdekeinek védelmére irányuló tevékenységéről szóló beszámolót, amelynek tartalmaznia kell a pályázat kiírását megelőző öt évben meglátogatott fogva tartási helyek felsorolását. 

A pályázatokat írásban az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához /1051 Budapest, Nádor utca 22. Fax: 06 1 269-1615/ kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 20.  

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. december 20.

Hiánypótlás: a pályázat benyújtásának határidejét követően hiánypótlásnak helye nincs.

A nyertes pályázókat az alapvető jogok biztosa a Civil Konzultációs Testület munkájában történő részvételre - a pályázat elbírálását követő 15 napon belül - írásban kéri fel. A kiválasztott szervezetek tagsága a felkérés elfogadásával jön létre, azonban annak időtartamát a Civil Konzultációs Testület első ülésének időpontjától kell számítani.

 

Budapest, 2017. október 19.

 

Székely László