null Az alapvető jogok biztosa egy középiskola súlyos mulasztásairól

A jogbiztonság követelményét, illetve a tanulói és szülői jogok érvényesülését egyaránt sértő, tartósan fennálló visszásságokat tárt fel a budapesti Budai Nagy Antal Gimnázium működése kapcsán az alapvető jogok biztosa. Székely László ombudsman intézkedéseket kért a Gimnáziumtól és annak fenntartójától, valamint a szaktárcától és az adatvédelmi hatóságtól.

Az ombudsmanhoz forduló szülő kifogásolta, hogy a Gimnáziumban nem működik elektronikus napló, elmaradnak az érettségi előtt álló osztályok angol órái, nem megfelelő a testnevelés órák szervezése, valamint hiányosak az iskolai honlapon közétett információk. A panaszos beszámolt a szülői részvételi jogok csorbításáról, a belső szabályzatok elavultságáról és arról is, hogy a Gimnáziumtól nem kapnak választ a szülői kérelmekre.

A biztos jelentésében a Gimnázium működése, valamint a szabályozás hiányosságai kapcsán számos visszás elemre mutatott rá. A testnevelés órák szervezésével összefüggő pedagógiai program hiányos, egyáltalán nem veszi figyelembe a mindennapos testnevelés óra kiváltását biztosító törvényi rendelkezéseket. Az érettségi előtt álló osztály egyik angol nyelvi csoportjánál a Gimnázium haladási és mulasztási naplója többször nem tartalmazta sem az angol tanítási óra anyagát, sem az órát megtartó pedagógus aláírását. A biztos vitatta a fenntartó adminisztratív hiányosságokra hivatkozó  magyarázatát, álláspontja szerint ugyanis a napló érdemi bejegyzései a szakszerű órák elmaradása miatt hiányoznak. Ez pedig alkalmas volt arra, hogy sértse a tantárgyból kötelező érettségi előtt álló tanulók oktatáshoz való jogát.

A vizsgálat feltárta, hogy a Gimnázium az Oktatási Hivatal által vezetett KIR (Köznevelési Információs Rendszer) adatbázisban sem hozta nyilvánosságra a közzétételi listában szereplő adatokat. Kiderült azonban, hogy mindez nem pusztán egyedi mulasztás: a biztos rámutatott, hogy a hatályos jogi szabályozás értelmében az iskolák maguk döntenek arról, hogy a közzétételi listát saját honlapjukon megtekinthetővé teszik-e. Az ombudsman mindezek alapján szintén visszásságot állapított meg, ugyanis ha az iskola saját honlapján ezeket az információkat nem teszi közzé, úgy csak a szülők, tanulók tájékozottságán múlik, hogy hozzájutnak-e a közzétételi lista információihoz.

A jelentés rögzíti, hogy a Gimnázium jogilag nem köteles a honlapján feltüntetni az alapítványával kapcsolatos adatokat, de ezen információk megjelentetését a törvény nem is zárja ki. A biztos szerint a nyilvánosság különösen akkor lehet indokolt, ha egy alapítvány elsődleges célja az iskola támogatása. Az ombudsman szerint a hatályos jogszabályok értelmében a Gimnázium nem mulasztott akkor, amikor a szülőket az elektronikus napló helyett a hagyományos ellenőrzőn keresztül tájékoztatta. Egyúttal azonban a jelentés felhívja a figyelmet arra a kormányhatározatra, amely 2018. december 31-ével elrendeli az elektronikus oktatás-adminisztrációs szolgáltatások körének jelentős kibővítését, amibe beletartozik az elektronikus napló használata is.  

A biztos vizsgálata kiterjedt arra is, hogy a tanulói és szülői kérelmek iskolai elbírálását meghatározó jogszabályok a döntés meghozatalára nem állapítanak meg tételes határidőt. Az elbírálás határidőire vonatkozó szabályozás – és így a jogi számon kérhetőség – hiánya miatt pedig a tanulói, illetve szülői kérelmekkel kapcsolatos iskolai döntések elhúzódhatnak, sőt a válaszadás akár teljesen el is maradhat. Az alapjogi biztos hangsúlyozta, hogy a szülők képviselője a tanulókat érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézménytől, a nevelőtestület értekezletein tanácskozási joggal részt vehet, ahol kérdezhet, a véleményét kinyilváníthatja, javaslatot tehet. A jelentésben a biztos rámutatott, hogy a Gimnáziumban a szülők csak a fenntartó intézkedése után kaptak lehetőséget e jogok érdemi gyakorlására. A jelentés kiemeli, hogy a részvételi jogok garanciális kérdéseit az adott intézmény SZMSZ-ében kell megállapítani, azonban ez a Gimnázium esetében teljesen elmaradt. 

A biztos az emberi erőforrások miniszterétől kérte a hiányzó garanciális jogi szabályozás mielőbbi előkészítését. Székely László ombudsman felhívta a Gimnázium fenntartójának a figyelmét az elektronikus napló működtetésének biztosításával összefüggő feladatokra. Felkérte a Gimnázium igazgatóját, hogy orvosolja a testnevelés órákra vonatkozó előírásokat, a közzétételi lista nyilvánosságra hozatalát, a tanítási órák megtartásával és belső szabályzatainak aktualizálását érintő egyes problémákat. Az ombudsman emellett bejelentéssel fordult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez, hogy tekintsék át azt, hogy a KIR adatbázisban jelenleg megfelelően biztosított-e a kötelező jelleggel feltüntetendő közérdekű adatokhoz való hozzáférés.