null Az alapvető jogok biztosa a 2017-es szakgimnáziumi érettségi lebonyolításával kapcsolatos visszásságokról

Az érintett tanulók alapvető jogait, illetve a jogbiztonság elemi követelményeit sértette, hogy jelentős késedelemmel léptették hatályba a 2017-es szakmai érettségi vizsgatárgy követelményeit – állapította meg Székely László ombudsman. Az alapvető jogok biztosa az emberi erőforrások miniszterét a jövőre nézve a kellő felkészülési idő érdemi biztosítására, valamint a tanulók alapvető jogainak tiszteletben tartására kérte fel. 

Három panaszbeadvány sérelmezte, hogy a szakgimnáziumokban 2017-ben új ágazati szakmai és ágazaton kívüli szakmai tárgyból kötelezően kellett érettségi vizsgát tenni úgy, hogy a vizsga részletes követelményeit meghatározó rendelet csak 2016. december 28-án jelent meg. 

Az alapvető jogok biztosa jelentésében rögzítette, hogy a köznevelési törvény az új szakmai ágazati vizsgatárgyat korábban már nevesítette. Az érettségire való felkészülés megkezdésének időpontjában, 2015 szeptemberében azonban nem volt ismert az új vizsgatárgy követelményrendszere. Ezt csak jóval, egy teljes tanévvel később, 2016 szeptemberében és decemberében, a szakgimnáziumi évfolyam utolsó évében hirdették ki. Ennek következtében a 2016/2017-es tanév iskolai pedagógiai programjai nem tartalmazhatták az új érettségi követelményeket, így az iskolákban nem voltak adottak a feltételek az érettségi előtt álló tanulók megfelelő felkészítéséhez.  

Az ombudsman utalt arra, hogy nem minősítheti az ágazati szakmai érettségi tantárgy szükségességét. Azt azonban hangsúlyozta, hogy a vizsgatárgyak követelményrendszerének kialakításánál figyelemmel kell lenni a gyermekkor kapuját még éppen csak átlépő fiatal felnőttek életkori sajátosságára, élettapasztalatára és ezzel összefüggő vizsgázási képességére, terhelhetőségére is. Ide tartozik az, amikor egy-egy szakmai érettségi tárgy keretében sok esetben az iskola teljes képzési ideje alatt tanított, hatnál is több tantárgy követelményét kérik számon.

A biztos szerint az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy kötelezővé tétele nem korlátozhatja az érettségiző fiatal életpályájának jövőbeli esélyeit. A jelentés rögzíti, hogy a felvételit megelőző két évben az egyetemre készülők a Felvételi Tájékoztatóból nem kaphattak valós információkat az emelt szintű szakmai érettségi vizsgatárgyakról. A Felvételi Tájékoztató összeállítója és az adatszolgáltató felsőoktatási intézmények ugyanis ekkor még nem ismerhették, hogy melyek az egyes ágazati szakmai vizsgatárgyak.   

A biztos rámutatott, hogy a sajátos nevelési igényű érettségizőket megillető mentességek és kedvezmények a 2017. évi tavaszi érettségi vizsgák során – az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy tekintetében – nem érvényesülhettek egyértelműen. A szaktárca értelmezésében a szakképzés követelménye miatt nem adható teljes felmentés az ágazati szakmai tárgy teljesítése alól. Az Oktatási Hivatal tájékoztatója szerint viszont adható felmentés, de ekkor az érettségiző bizonyítványába nem kerül be a szakképesítésre vonatkozó záradék. Maguk az iskolák pedig jellemzően úgy értelmezték a szabályokat, hogy ágazati szakmai vizsgatárgy esetében nem érvényesíthető sem kedvezmény, sem mentesség. Az egymásnak ellentmondó értelmezésre okot adó jogszabályból és az annak alapján kialakult gyakorlatból az ombudsman a jogbiztonság követelményének sérelmére következtetett. A biztos aggályosnak tartotta azt is, hogy a tanulóra vonatkozó vélemény utolsó felülvizsgálatakor a szakértői bizottságoknak – a vizsgatárgy követelményeinek ismerete nélkül – lehetőségük sem volt megtenni a tanulók sajátos nevelési igényéhez igazodó javaslatukat.

Székely László ombudsman megállapította, hogy a vizsgatárgy követelményeit meghatározó miniszteri rendelet 2016-os többszöri módosítása, annak 2016. decemberi kihirdetése, majd szinte azonnali, a kellő felkészülési idő biztosítását teljesen figyelmen kívül hagyó hatályba léptetése súlyosan sértette a jogbiztonság követelményét. Nem elfogadható, illetve nem magyarázható, hogy az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy követelményeit a felkészülési időszak végén, ennyire késedelmesen adták ki, ami a következményei folytán a hozzáférhető felsőoktatáshoz való joggal összefüggő visszásságot okozott. 

Az alapvető jogok biztosa az emberi erőforrások miniszterénél kezdeményezte, hogy a jövőben fordítson kiemelt figyelmet a rendeletalkotásra, a hatályba léptetésre és a kellő felkészülési idő biztosítására vonatkozó alapvető alkotmányossági követelmények következetes betartására. Felkérte a minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy érettségije során a sajátos nevelési igényű tanulóknak adható kedvezmények és mentességek jogalkalmazói gyakorlata egyértelmű és világos legyen.