null A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye a demokrácia nemzetközi napja alkalmából

Az ENSZ Közgyűlése 2007 novemberében egyhangú határozattal szeptember 15-ét a demokrácia nemzetközi napjává nyilvánította. A demokratizálódás folyamatának kiteljesítése, illetve az emberi jogok feltétlen tisztelete valamennyi ENSZ tagállam megkérdőjelezhetetlen, közös alapértéke kell, hogy legyen. Magyarországon az Országgyűlés 2008-ban avatta a demokrácia nemzetközi napjává szeptember 15-ét.
Az emberi jogok, e körben az emberi méltósághoz való jog feltétlen tisztelete, a szólás- és sajtószabadság vagy éppen a gyülekezési szabadság biztosítása alapvető fontosságú a demokratikus államokban. A nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsmanhelyettesként fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a nemzetiségek alapvető jogai a klasszikus  alapjogokhoz hasonlóan jelentős építőkövei a demokráciának. A demokrácia és az alapjogok védelme kapcsán nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy szinte valamennyi alapjognak van speciális nemzetiségi jogi vetülete: az emberi méltósághoz való jog megsértése gyakran a sérelmet szenvedett fél vélt vagy valós nemzetiségi hovatartozására vezethető vissza, a nemzetiségek anyanyelvhasználathoz való joga, illetve nemzetiségi identitásuk ápolásának joga szorosan összefügg a szólás- és sajtószabadsággal, a nemzetiségi oktatáshoz való jog pedig az oktatáshoz és művelődéshez való, az Alaptörvényben biztosított alapjog sajátos megvalósulási területe.
E jeles nap alkalmából érdemes felidézni azt is, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapelvként kimondja: minden nemzetiség jogosult arra, hogy nemzetiségi közösségként létezzen és fennmaradjon. Ennek biztosítására - az egyéneket megillető nemzetiségi jogok mellett a nemzetiségi kultúra és önazonosság ápolása, megőrzése céljából - kulturális és politikai jogokkal is rendelkeznek a nemzetiségek közösségei. A nemzetiségi jogok megélésnek fontos formája a nemzetiségi önkormányzatok alakítása, mely a nemzetiségi közösségek részére biztosítja a demokratikus közéletben való kollektív részvétel lehetőségét.
A demokrácia nemzetközi napján ne feledjük tehát, hogy egy nemzet demokratikus fejlettségének fontos fokmérője az is, milyen jogokat biztosít a társadalom hátrányos helyzetű vagy pusztán számbeli kisebbségben élő csoportjai számára. 

Szalayné Sándor Erzsébet Prof. HC

egyetemi tanár, ombudsmanhelyettes