null A közszféra kötelező nyugdíjazásáról

A közszféra és az egészségügyi dolgozók kötelező nyugdíjazásáról

AJB-8916/2012

 

Szabó Máté ombudsman alapjogi szempontból elfogadhatatlannak tartja a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő törvény egyes elemeit, és az ezekhez kapcsolódó módosító javaslatokat, amelyeket az Országgyűlés 2012. december 17-én fogadott el. Az alapvető jogok biztosának álláspontja szerint a törvény súlyos alkotmányos aggályokat vet fel a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való joggal, az egyenlő bánásmód követelményével, illetve az élet, az egészségvédelem és a közművelődés feltételei biztosításának állami kötelezettségével összefüggésben.

Szabó Máté álláspontját azonnali vélemény formájában megküldte köztársasági elnöknek, az emberi erőforrások miniszterének és a nemzetgazdasági miniszternek. Az ombudsman szerint a törvényt haladéktalan újra kellene gondolni, mivel a jogalkotó alkotmányos indok nélkül, pusztán költséghatékonysági szempontok miatt korlátozza a társadalom számára kiemelten fontos szakmákban dolgozók munkavallási lehetőségeit.

A biztos arra is felhívta a tárcák figyelmét, hogy a munkavállalási és finanszírozási szabályok ilyen átalakítása oda vezethet, hogy egyes speciális szakismereteket igénylő közintézményekben, így egyes közoktatási, egészségügyi és igazságszolgáltatási intézményekben az állampolgárok nem részesülhetnek a haladéktalanul szükséges, szakmailag indokolt, legmagasabb szintű szakorvosi és családorvosi ellátásban. Ugyanez az alapjogi aggály fennáll a közoktatási és köznevelési, valamint a közművelődési feladatokat ellátó intézményrendszer működésével összefüggésben is, amennyiben a törvény az elfogadott szöveggel lép hatályba.

A biztos szerint nem tekinthető elégségesnek, hogy a betegek számára elviekben továbbra is lehetőség van a szabad orvosválasztásra, illetve a közművelődéssel és közoktatással összefüggő jogok gyakorlása során az állampolgárok továbbra is élhetnek a szabad intézményválasztás lehetőségével. Az egészségügyi ellátórendszer, valamint a közoktatási intézmények – különös tekintettel a speciális ellátásokat is nyújtó intézményekre – ugyanis jelenleg is szakemberhiánnyal küzdenek, ami nélkülözhetetlenné teszi a nagy szakmai tapasztalat birtokában levő, esetenként már öregségi nyugdíjra jogosult kollégák visszafoglalkoztatását. Enélkül egyes településeken megoldhatatlan például a családorvosi szolgáltatás biztosítása, valamint a napköziotthonos ellátást nyújtó oktatási és művelődési intézmények működtetése, amely különösen a kisgyermekes családok alapvető jogait sérti.

Szabó Máté szerint tehát jelenlegi formájában a törvény nem felel meg sem az Alaptörvény rendelkezéseinek, sem a magasabb szintű törvényi szabályoknak. Az alapvető jogok biztosa levelében arra is emlékeztetett, hogy az Alaptörvény értelmében alapjog csak más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos jog védelme érdekében, az elérni kívánt céllal arányosan és az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. Szabó Máté jelezte azt is, hogy ha a köztársasági elnök a jelenlegi tartalommal hirdeti ki a jogszabályt, akkor – a korábbi ombudsmani gyakorlattal összhangban – megfontolja, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul, illetve kezdeményezi a hatályba lépés felfüggesztését.