null A jövő nemzedékek szószólója a Tisza vásárosnaményi szennyezéséről

A jövő nemzedékek szószólója aggodalmát fejezi ki a Tisza vásárosnaményi szennyvíz-szennyezéséről szóló hírekben olvasottak miatt. Szabó Marcel felkéri az illetékes hatóságokat, valamint az érintett önkormányzatokat, hogy hozzák nyilvánosságra a rendelkezésükre álló adatokat, tájékoztassák a lakosságot a megtett és a várható intézkedésekről és azok ütemezéséről.

A sajtóban több helyszíni tudósítás és tényfeltáró riport jelent meg, melyek nyilvánosan is elérhető mérési adatokra és hatósági intézkedésekre is hivatkozva felhívják a figyelmet arra, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek (TRV) Zrt. vásárosnaményi üzemmérnökségének szennyvíztelepéről megfelelő tisztítás nélkül kerül a Tisza folyóba több település kommunális szennyvize. A magas lebegőanyag-tartalom (a szennyvíziszap el nem távolítása) következtében nemcsak a folyó vize szennyeződhet el, de az iszapba kiülepedő lebegő anyagok ezt a helyzetet a szennyező forrás remélhető megszűnése után is állandósíthatják.

A fenti hírek alapján a lakosság joggal várja el, hogy a környezet-egészségügyért, a környezet- és természetvédelemért, valamint a vízminőség védelméért felelős állami szervek az ügyben megszólaljanak, a saját vizsgálataikban mért adatokat ismertessék, a felmerülő veszélyre felhívják a figyelmet, az esetleges félreértéseket tisztázzák.

A szószóló ismételten hangsúlyozza, hogy az Alaptörvény szellemiségével és az Alkotmánybíróság határozataival összhangban a szervezeti átalakítások csak úgy végezhetők el, hogy az új rendszer kialakulásával és működésével ne sérüljenek az egészséges környezethez, illetve a testi és lelki egészséghez fűződő alapvető jogok, ne romoljon a nemzet közös örökségét képező természeti erőforrásaink, köztük vizeink állapota, a jövő generációk számára megőrizzük a vízkészleteinket. Ezt követeli meg a visszalépés tilalmának elve is, mely az alkotmánybírósági határozatok fényében akkor érvényesül, ha az átszervezések a már elért környezetvédelmi szinttől való visszalépés kockázatát sem engedik meg.

Az ivóvízszolgáltatás és szennyvízkezelés az egészséghez és az egészséges környezethez való alkotmányos jog érvényesüléséhez nélkülözhetetlen alapvető közszolgáltatás, amelynek rendszerét az állam a közelmúltban jelentősen átszervezte. A közszolgáltatások, így a szennyvízkezelés integrációjánál kiemelt szempontként kell érvényesíteni a szennyvízkezelő kapacitások és a szennyvízterhelések összhangját. A régi rendszerek számára új terhelés befogadását csak akkor lehet megengedni, ha e régi rendszereket az új terhelések megtisztítására előzetesen alkalmassá és képessé tették, és a szennyvízkezelő létesítmények megfelelő szintű működéséhez szükséges pénzügyi források, személyi és tárgyi feltételek az átszervezés kezdetétől folyamatosan biztosítottak. Az államnak az új rendszerhez igazodóan gondoskodnia kell arról, hogy a jogszabályokban előírt színvonalú szolgáltatás nyújtásához szükséges anyagi fedezet rendelkezésre álljon, ami kiterjed arra is, hogy az alapvető közszolgáltatást ellátó vállalatok a környezet veszélyeztetése nélkül nyújtsák szolgáltatásaikat, és képesek legyenek a fellépő veszélyek elhárításához szükséges műszaki intézkedések megtételére.

A probléma komplex jellegére tekintettel a szószóló külön is kéri

- a környezet és a természet védelméért, valamint a környezet-egészségügyért felelős és közegészségügyi hatáskörrel rendelkező Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatalt, valamint

- a vízügyért és vízvédelmi hatósági feladatok ellátásáért felelős Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy adjanak ki közös tájékoztatót, melyben a lakossággal közlik vizsgálataik eredményét, kitérve a vásárosnaményi szennyvíztisztítóból kikerülő szennyvíz minőségére és mennyiségére, annak hatására a Tiszára és az érintett környezetre, valamint a lakosság egészségére, illetve a veszélyekre.