null Közös jelentés egy nemzetiségi nevelést-oktatást folytató általános iskolát érintő helyi népszavazás elrendelésével összefüggésben

Az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes közös jelentése egy nemzetiségi nevelést-oktatást folytató általános iskolát érintő helyi népszavazás elrendelésével összefüggésben 

Beadványában egy kisoroszi lakos sérelmezte, hogy Kisoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) helyi népszavazást rendelt el az alábbi kérdésben: „Támogatja-e Ön, hogy a Kisoroszi általános iskola Római Katolikus Egyházi fenntartásba kerüljön?”. Megírta, hogy mind a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, mind a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola Kisoroszi Tagintézményében (a továbbiakban: Tagintézmény) német nemzetiségi nyelvoktató nevelés-oktatás folyik. Az intézmények jelenlegi fenntartója a Váci Tankerületi Központ.

A beadványozó álláspontja szerint, amennyiben a fenti kérdésben érvényes és eredményes helyi népszavazást tartanak, továbbá a megfogalmazott kérdésre az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele azonos, igenlő választ ad, fennállhat annak lehetősége, hogy Kisoroszi Község Önkormányzata lépéseket tesz a Tagintézmény fenntartójának megváltoztatása érdekében. A panaszos attól tartott – ha a fenti kérdésben kiírt népszavazás eredményeként fenntartóváltásra kerülne sor – sérülhet a német nemzetiséghez tartozók nemzetiségi anyanyelvű neveléshez-oktatáshoz való joga.

Tekintettel arra, hogy az ügyben a nemzetiségi jogok érvényesülésével összefüggő visszásság gyanúja merült fel az alapvető jogok biztosa és nemzetiségi biztoshelyettes vizsgálatot indított. A vizsgálat keretében megkeresték Kisoroszi Község Önkormányzatának polgármesterét, a Váci Tankerületi Központ igazgatóját, valamint a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét.

Eljárásuk során a biztos és a biztoshelyettes mindenekelőtt megállapították, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében az általános iskolai nevelés-oktatás nem minősül a települési önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügynek, nem tartozik a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé.

A biztos és biztoshelyettes álláspontja szerint a helyi népszavazás alkotmányos funkciójával nem egyeztethető össze, egyúttal a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét, ezáltal a jogállamiságból folyó jogbiztonság elvét sérti, ha a helyi politikai közösség döntési helyzetbe hozásának valódi szándéka nélkül, olyan tárgykörben kezdeményeznek helyi népszavazást, amelyben a települési önkormányzat nem rendelkezik feladat- és hatáskörrel, így a helyi népszavazásra feltett kérdésben hozott döntés települési önkormányzat általi végrehajtása nem lehetséges.

Közös jelentésükben rámutattak, hogy a beadványban megjelölt kérdésben elrendelt helyi népszavazás nem képes betölteni a jogintézmény alkotmányos funkcióját, ugyanis egy esetleges érvényes és eredményes helyi népszavazás döntésével kapcsolatban – hatáskör hiányában – a Képviselő-testület nem tudna a döntésnek megfelelő rendeletet alkotni, határozatot hozni.

Az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségi biztoshelyettes mindezekre figyelemmel megállapították, hogy a Képviselő-testület a beadványban megjelölt kérdésben a helyi népszavazást kezdeményező és a helyi népszavazást elrendelő eljárásával a jogállamiság elvéből levezethető jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okozott.

Álláspontjuk szerint a Képviselő-testület eljárása közvetlenül nem érintette a német nemzetiségi nyelvoktató nevelés-oktatás megszervezését és fenntartását a Tagintézményben. Annak alapján ugyanis nem került sor fenntartóváltásra, ilyen formában ez nem sértette a nemzetiséghez tartozó személyek, különösen a Tagintézményben nemzetiségi nevelés-oktatásban részesülő gyermekek, tanulók nemzetiségi anyanyelvű oktatáshoz, valamint a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat nemzetiségi önkormányzásához és oktatási önigazgatáshoz való alapvető jogait, illetve nem járt e jogok sérelmének közvetlen veszélyével. A nemzetiségi nevelés-oktatás megszervezése és fenntartása egyébként, ha az előírt feltételek fennállnak, a jelenlegi szabályozás szerint a fenntartóváltás esetén is kötelező.

A biztos és a biztoshelyettes megítélése szerint azonban helyi szinten, abban az esetben is, ha az általános iskolai nevelés-oktatás megszervezésének és fenntartásának kérdésköre nem tartozik a települési önkormányzat feladat- és hatáskörébe, kiemelten fontos a helyi lakosok ezzel kapcsolatos véleményének a megismerése. Tekintettel erre, fontosnak tartották, hogy közös jelentésükben olyan alternatív eszközöket mutassanak be, amelyek lehetőséget teremthetnek a helyi politikai közösség véleményének megismerésére.

Az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségi biztoshelyettes a feltárt visszásság orvoslása érdekében felhívta a Kisoroszi Község Képviselő-testületét és a Kisoroszi Község polgármesterét, hogy a helyi lakosság véleményének megismerése érdekében a jövőben alternatív – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben és a települési önkormányzat rendeletében szabályozott – jogintézményeket is alkalmazzon. A helyi népszavazás kezdeményezése, illetve elrendelése esetében pedig fordítson kiemelt figyelmet a helyi népszavazás alkotmányos rendeltetésével való összeegyeztethetőség követelményére és kizárólag a Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben kezdeményezzen, illetve rendeljen el helyi népszavazást.

Emellett a biztos és a biztoshelyettes felkérte a Váci Tankerületi Központ vezetőjét, hogy Kisoroszi Község Önkormányzatának, valamint a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a bevonásával kezdeményezzen egyeztetést a Tagintézmény jövőjével, illetve fenntartói jogának átadásával kapcsolatos kérdések minden érintett fél számára megnyugtató és konfliktusmentes rendezése érdekében.

Az elvi állásfoglalás teljes szövege itt olvasható.