EQUINET ajánlások a diszkriminációtól és gyűlöletbeszédtől mentes választási kampányokért

A 2019-es európai parlamenti választások, valamint az Európa-szerte megrendezett helyi, regionális és nemzeti szinten zajló választások előtt az Equinet - Egyenlőségi Testületek Európai Hálózata (mely európai ernyőszervezetnek az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala is tagja) egy olyan ajánlást dolgozott ki, amelyet a politikai pártok, a jelöltek és a médiaszolgáltatók (beleértve a közösségi médiát is) figyelemébe ajánl. Az ajánlások fókuszában az egyenlőség elve, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, a gyűlöletbeszéd és az érzékeny témák kezelése és a választási listákon való egyenlő képviselet előmozdítása áll.

Az ajánlások az Equinet honlapján itt érhetőek el: 
COMBATTING DISCRIMINATION AND HATE SPEECH IN ELECTION CAMPAIGNS

Az ajánlások magyar nyelven:

 

Az Equinet, az Egyenlőségi Testületek Európai Hálózata
 
Emlékeztetve, hogy az egyenlőbánásmód és a diszkrimináció-mentesség az egyetemes emberi jogi rendszer alapjai és ez Európai Unió alapvető értékei,
 
Elismerve, hogy a diszkriminációtól való mentességhez és az egyenlőséghez fűződő jog az egyetlen jog, amelyet az ENSZ valamennyi emberi jogi egyezményében megállapítottak, valamint hogy az Európa Tanács és az Európai Unió szintjén is kötelező érvényű jogszabály és jól kidolgozott joggyakorlat tárgya;
 
Emlékeztetve arra, hogy az egyenlőséggel foglalkozó szervek Európában létrehozott független állami intézmények, melyek elősegítik az egyenlőséget, valamint a diszkrimináció és a zaklatás elleni küzdelmet, továbbá hatáskörük gyakran kiterjed a gyűlöletbeszéd elleni fellépésre;
 
Ismételten hangsúlyozva, hogy az egyenlőséggel foglalkozó szervek elkötelezettek az egyenlőség és a diszkrimináció-mentesség előmozdításában az élet minden területén;
 
Felismerve, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága az egyik legalapvetőbb emberi jog, és nemcsak olyan „információk” vagy „gondolatok” esetében alkalmazható, melyeket kedvezően fogadnak vagy ártalmatlannak, illetve közömbösnek tekintenek, hanem azokban az esetekben is, amikor sértőek, sokkolják vagy zavarják az államot vagy a közvélemény bármely szektorát, de emlékeztetve arra, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága nem abszolút, és a gyűlöletbeszédet -- mint a kifejezés minden olyan formáját, amelynek célja az intolerancián alapuló gyűlölet terjesztése, ösztönzése, előmozdítása vagy igazolása -- meg kell akadályozni;
 
Felismerve a diszkrimináció, a zaklatás és a gyűlöletbeszéd közötti kapcsolatot;
 
Aggodalommal megjegyezve, hogy Európában növekvő számú választási kampányban erősödött a bűnbakkeresés és a diszkrimináció nyelvezete, illetve a társadalom egyes csoportjaival szembeni gyűlöletbeszéd, gyakran azzal az indokkal, mint a személyes vélemény puszta kifejezése vagy aggodalmak az emberi jogokkal kapcsolatban; 
 
Felismerve, hogy a diszkrimináció, a zaklatás, a gyűlöletbeszéd és azok az ideológiák vagy a választási kampányokban folytatott diskurzusok, amelyek egy csoport elidegeníthetetlen felsőbbségét a csoport tagjainak személyes tulajdonságai alapján hirdető gondolatokon és elméleteken alapulnak, direkt módon és szükségszerűen ellentétesek a demokratikus alapelvekkel és képesek a demokratikus államok alapvető értékeinek, valamint közös alkotmányos tradícióink aláásására; 
 
az alábbi ajánlásokat teszi:
 
 
Az egyenlőség általános elve
 
1. A diszkrimináció-mentesség és a törekvés a fenntartható egyenlőségre az európai demokráciák sarokkövei, a választási kampányok pedig kritikus tesztjei az irányukba való elköteleződésnek.
 
2. Az egyenlőbánásmód és a diszkrimináció-mentesség közös minimum követelmények, melyeket mindenkinek, minden körülmények között tiszteletben kell tartani, beleértve a választási kampányokat is. 
 
3. A politikai pártoknak és a sajtótermékeknek meg kellene fontolniuk, hogy viselkedési kódexet vezetnek be a választások időszakára, mely kiterjed a diszkrimináció elleni küzdelemre, a zaklatásra és a gyűlöletbeszédre. 
 
 
A diszkrimináció tilalma
 
4. A politikai pártoknak és a jelölteknek – csakúgy, mint a velük együtt dolgozó embereknek – kampányuk során és a programjukban tartózkodniuk kell a diszkriminatív nyelvezet használatától, a diszkriminatív szabályozások és törvények javaslatától, valamint az olyan gondolatok és elméletek hangoztatásától és támogatásától, melyek egy csoport felsőbbségét hirdetik egy másik felett, tagjainak faji, etnikai vagy vallási hovatartozása, neme, kora, szexuális irányultsága, nemi identitása, fogyatékossága vagy más védett tulajdonsága, illetve ezek kombinációja alapján. 
 
5. A sajtótermékeknek tartózkodniuk kell a diszkriminatív nyelvezet használatától, a diszkriminatív szabályozások és törvények javaslatától, valamint az olyan gondolatok és elméletek hangoztatásától és támogatásától, melyek egy csoport felsőbbségét hirdetik egy másik felett, tagjainak faji, etnikai vagy vallási hovatartozása, neme, kora, szexuális irányultsága, nemi identitása, fogyatékossága vagy más védett tulajdonsága, illetve ezek kombinációja alapján. Az ilyen esetekről szóló sajtóbeszámolókat felelős hangnemben kell elkészíteni, kellően részletes magyarázattal és a kontextushoz kapcsolódó kritikai reflexiókkal ellátva.
 
 
Gyűlöletbeszéd
 
6. A politikai pártoknak és a jelölteknek – csakúgy, mint a velük együtt dolgozó embereknek – kampányuk során és a választási programjukban tartózkodniuk kell a gyűlöletbeszéd használatától vagy támogatásától.
 
7. A sajtótermékeknek a választási kampányról szóló tudósításaik során tartózkodniuk kell a gyűlöletbeszéd használatától vagy támogatásától. A gyűlöletbeszédről szóló sajtóbeszámolókat felelős hangnemben kell elkészíteni, kellően részletes magyarázattal és a kontextushoz kapcsolódó kritikai reflexiókkal ellátva.
 
 
Érzékeny témák megközelítése
 
8. A politikai pártoknak és a jelölteknek – csak úgy, mint a velük együtt dolgozó embereknek – azokat az érzékeny témákat, melyek védett tulajdonságú csoportokhoz kapcsolódnak felelős és tisztességes megközelítéssel kell kezelniük, hogy elkerüljék a védett csoportok megbélyegzését. 
 
9. A sajtótermékeknek a választási kampányról szóló tudósításaik során azokat az érzékeny témákat, melyek védett tulajdonságú csoportokhoz kapcsolódnak felelős és tisztességes megközelítéssel kell kezelniük, hogy elkerüljék a védett csoportok megbélyegzését. Az ilyen témákról szóló sajtóbeszámolókat felelős hangnemben kell elkészíteni, kellően részletes magyarázattal és a kontextushoz kapcsolódó kritikai reflexiókkal ellátva.
 
 
Egyenlő reprezentáció a választási listákon
 
10. A politikai pártoknak meg kellene fontolniuk, hogy olyan lépéseket tegyenek mind szabályozás, mind gyakorlat terén, melyek reflektálnak a társadalom sokszínűségére a választási listák minden szintjén, még akkor is, ha erre jogi kötelezettségük nincsen.